Nastavení cookies

Evropská komise uveřejnila v rámci plánovaných iniciativ pro oblast duševního vlastnictví programový dokument nazvaný „Akční plán pro duševní vlastnictví“, dostupný na níže uvedeném odkazu:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan

Slabiny současného systému ochrany duševního vlastnictví spatřuje Evropská komise:

  • v jeho roztříštěnosti, složitosti a nákladnosti,
  • v omezeném rozsahu zavádění systému ochrany duševního vlastnictví ze strany malých a středních podniků,
  • v nedostatečném rozvoji nástrojů pro sdílení duševního vlastnictví,
  • v nepřijatelně vysoké úrovni pirátství, padělání a kybernetických zločinů,
  • v absenci „fair play“ na globální úrovni.


Mezi zásadními cíli formulovanými v navrhovaném akčním plánu je:

  • zlepšení systému ochrany duševního vlastnictví, konkrétně například v oblasti jednotného patentového systému, či v zajištění promptní implementace směrnice k autorskému právu,
  • podpora efektivního využívání a rozvoje duševního vlastnictví, konkrétně např. pomoc malým a středním podnikům, či výzkumným pracovníkům, finanční podpora ke zmírnění dopadů krize Covid-19,
  • podpora lepšího využívání aktiv chráněných duševním vlastnictvím, včetně podpory lepšího využívání licencování, včetně managementu metadat v oblasti autorského práva,
  • zesílení boje proti krádežím duševního vlastnictví a zajištění kvalitnějšího systému vymáhání duševního vlastnictví, spočívající mj. v pokračování monitorování aplikace směrnice pro prosazování práv duševního vlastnictví, či v posílení odpovědnosti online platforem prostřednictvím evropského aktu o digitálních službách,
  • podpora globální fair play, mj. prostřednictvím posílení kapacity EU konat jako globální tvůrce standardů v klíčových oblastech, včetně oblasti umělé inteligence, zintenzivnění technické spolupráce a dialog s rozvojovými zeměmi, stimulace rovných podmínek pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

V období od 10. července 2020 do 14. srpna 2020 mohou občané a všechny zainteresované osoby uplatnit k harmonogramu iniciativ připomínky, a to i v českém jazyce (Evropská komise však následně využije strojového překladu Google Translate). Dále mohou být připomínky uplatněny v jednom z úředních jazyků Evropské komise, tj. v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

Více informací, včetně formuláře pro připomínky, viz https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan

Spojte se s námi