Nastavení cookies

Státní statistickou službu za oblast kultury zajišťuje ministerstvo kultury, které na základě příkazní smlouvy delegovalo vykonávání této služby na svoji příspěvkovou organizaci Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar Centrum informací a statistik kultury (CIK). NIPOS-CIK provádí  statistiku na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.


Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady a vyhlásí vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.


Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních zařízení zřizovaných MK, dalších orgánů státní správy, krajů, obcí, měst, spolků, obecně prospěšných společností, církví, podnikatelských subjektů aj. Jsou šetřeny následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hudební soubory, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, vydavatelé neperiodických publikací a periodického tisku, včetně jimi vydávané produkce a výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, festivaly a problematika kulturně vzdělávací a zájmové činnosti.


Podrobné informace včetně statistických výkazů a výsledků ze statistického zjišťování jsou k dispozici na:

Spojte se s námi