Nastavení cookies

Národní a regionální podpora

Dotace Ministerstva kultury

Národní plán obnovy: komponenta Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Kreativní vouchery

Filmové pobídky - od 1. 1. 2013 tuto agendu vykonává Státní fond kinematografie

Ministerstvo průmyslu a obchodu

V rámci Národního plánu obnovy bude realizována komponenta 4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky.

Cílem této komponenty je v rámci skupiny ČMZRB rozvinout vedle stávající úvěrové a záruční produktové řady též inovativní instrumenty tzv. mezaninového financování, zejména prostřednictvím podřízeného dluhu, který umožní mobilizaci soukromých finančních zdrojů zajišťujících rychlejší rozvoj cílových společností.

Ty budou představovat významný alternativní, perspektivní a udržitelný finanční zdroj doplňující tradiční financování ze strany komerčních bank, stejně jako dotační formy podpory ze zdrojů EU, jejichž váha se bude s ohledem na postupující reálnou konvergenci české ekonomiky ve střednědobém výhledu snižovat. Rozšíření produktového portfolia ČMZRB umožní jak podpořit cyklické ekonomické oživení MSP v důsledku pandemie, tak i zvýšit jejich odolnost prostřednictvím strukturálních opatření pro případ opakování budoucích makroekonomických šoků. Zaměření komponenty na zelenou složku dále podpoří přechod MSP na fungování v souladu s adaptacemi na klimatickou změnu. Realizace pilotních kvazikapitálových nástrojů umožní do budoucna podporu nových segmentů též mimo MSP a podpoří větší využívání finančních nástrojů i z dalších zdrojů, včetně evropských strukturálních a investičních fondů a InvestEU. V souvislosti s tím je vedle podpory MSP je druhým pilířem činnosti banky role znalostního centra pro finanční nástroje v České republice, která umožní realizovat různé typy finančních nástrojů i v dalších tržních segmentech mimo MSP. Cílovým stavem je dosáhnout centralizované správy finančních nástrojů, byť se na realizaci finančních nástrojů budou podílet i další subjekty mimo národní rozvojové banky. Třetím pilířem je pak podpora financování infrastrukturních projektů (zejména dopravní, sociální, energetická, environmentální a digitální infrastruktura) budovaných, vlastněných a provozovaných jak veřejným, tak soukromým sektorem.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Programy Institutu umění – Divadelního ústavu

Programy CzechInvest

Programy CzechTrade

Kreativní vouchery v krajích ČR

Podnikatelské subjekty monou žádat o tzv. Kreativní vouchery na spolupráci s kreativci, respektive na kreativní řešení jejich produktů nebo služeb. V jednotlivých krajích se podmínky čerpání voucherů mírně liší a bývají nastaveny spíše široce. Povinná je finanční spoluúčast žadatele, která zároveň reguluje počet neúčelných zakázek. Zásadním aspektem kreativních voucherů je, že jejich realizací je generován nárůst poptávky i nad rámec podpory. Jde o jednoduchý a administrativně nenáročný dotační nástroj.

 

 

Podpora EU

Koordinační role v řízení programů přímo řízených EU (dále též "unijní programy") připadá Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Dne 1. července 2021 vstoupila v platnost novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, která rozšiřuje kompetence MMR v oblasti přímo řízených programů. MMR postupně pracuje na naplňování uvedeného zákona. V současné době je k dispozici přehledová stránka DotaceEU - Unijní programy 2021-2027, kde jsou k dispozici základní informace o unijních programech.

Pro podporu oblasti KKO je přímo určen program Kreativní Evropa, podporu však mohou případní zájemci čerpat i z programů Horizont Evropa, Programu Digitální Evropa a programu Erasmus+ apod.

Každý z unijních programů má v ČR svého gestora, tzv. Národní kontaktní bod. Organizace/instituce, která je pověřená vykonáváním funkce Národního kontaktního bodu, je v úzkém kontaktu s řídicím orgánem programu na úrovni Evropské komise. Sleduje novinky, informuje o vyhlášených výzvách, prezentuje podmínky poskytování podpory, pořádá informační dny a rovněž radí zájemcům při zpracování a podání žádosti.

Další užitečné odkazy

Funding & Tender Opportunities Portal (FTOP) - přehled všech programů EU a jejich výzev

CulturEU Funding Guide - nástroj pro vyhledávání možností evropského financování kultury

Tool Funding Media - nástroj pro vyhledávání možností evropského financování audiovize a médií

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je program Evropské komise na podporu KKO - Creative Europe.

Skládá se ze tří částí:

  • části MEDIA podporující audiovizuální průmysl,
  • části KULTURA podporující kulturní a kreativní odvětví mimo audiovizi
  • a mezioborové části. 

Česká republika je součástí programů MEDIA i KULTURA již od roku 2002. V uplynulém období 2014-2020 se české kulturní organizace podílely na více než 80 evropských projektech, projekty s českou účastí získaly celkovou podporu ve výši 25 mil. EUR, tedy skoro 640 mil. Kč. Přes 16 mil. EUR (410 mil. Kč) získala česká kinematografie a audiovizuální tvorba. Do ostatních kulturních a kreativních odvětví bylo rozděleno téměř 9 mil. EUR, tedy 230 mil. Kč. Přes 70 produkčních a distribučních společností, festivalů a dalších organizací získalo v tomto období podporu jednorázově nebo opakovaně.

V období 2021 – 2027 získá program na podporu KKO Kreativní Evropa rozpočet ve výši 2,44 mld. EUR, tedy asi 62 mld Kč. Oproti prvnímu programovému období v letech 2014 – 2020 bude rozpočet programu EU navýšen o více než 65 %, z původních 1,46 mld. EUR. Hlavními prioritami nového sedmiletého období bude ekologická udržitelnost v kultuře a téma rovnosti mezi pohlavími. Program bude kromě toho podporovat i větší zapojení osob se zdravotním postižením a sociálně marginalizovaných skupin do kulturního dění – a to jak v roli tvůrců, tak i jako diváků. Mezi priority pak bude patřit i větší zapojení nových technologií v uměleckých odvětvích ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti v prostředí ovlivněném pandemií Covid-19.

 

Horizont Evropa - české zastoupení programu Horizon Europe

Erasmus+ - informace o programu Erasmus+ na webu Domu zahraniční spolupráce

Občané, rovnost, práva a hodnoty - informace o programu CERV na vládním portálu Euroskop.cz

Nový evropský Bauhaus - informace o iniciativě New European Bauhaus na webu Ministerstva kultury ČR

Erasmus pro mladé podnikatele - informace o programu Erasmus for Young Entrepreneurs na webu Regionální rozvojové agentury jižních Čech

Další granty Evropské Unie

Fondy Evropské hospodářské pomoci a Norské fondy

 

 

Další platformy, které prezentují příležitosti pro oblasti KKO

Culturenet je informační web pro kulturní profesionály napříč obory, jde o projekt Institutu umění − Divadelního ústavu (IDU).

Platforma Kreativní Česko prezentuje, co se událo v oblasti KKO v ČR, ale také motivuje další města, úředníky a aktivní skupiny odborníků i podnikatelů ke konkrétním krokům, které rozvíjí potenciál KKO, také jde o projekt Institutu umění – Divadelní ústav (IDU). V roce 2022 bude tato platforma Ministerstvem kultury transformovaná na centrální místo, kde budou soustředěné veškeré informace o KKO. Bude mít informační a “osvětovou” funkci, bude sloužit k propojování aktérů KKO, ke komunikaci a propagaci KKO.

#zakreativnicesko je výzva představitelů české kulturní a kreativní scény, kteří bojovali za vyšší příspěvek v Národním plánu obnovy. Signatáři tímto uskupením apelovali na zástupce vlády, aby schválili původně navrhovaný rozpočet, který je použit nejen na obnovu kulturní scény, ale má potenciál sehrát významnou roli při obnově celé společnosti i ekonomiky.

European Creative Industries Network (ECBN) je unikátní nezisková nadace, založená v roce 2011, prosazující zájmy kulturních kreativních odvětví v Evropě. Vzhledem k rozmanitosti kulturních projevů i kulturních a kreativních trhů v celé Evropě pracuje ECBN nepřímo a decentralizovaně, a to tím, že podporuje přední agentury, sponzory a zprostředkovatele na místní, regionální a/nebo národní úrovni, aby jim pomohla podporovat jejich kulturní a kreativní podnikatele.

 

Spojte se s námi