Nastavení cookies

Odbor médií a audiovize plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy pro oblast audiovize, oblast rozhlasového a televizního vysílání a dalších audiovizuálních mediálních služeb a pro oblast periodického tisku.

V rámci své působnosti odbor médií a audiovize zejména

a) účastní se za ministerstvo, případně Českou republiku jednání národních i  mezinárodních, vládních i nevládních organizací zabývajících se problematikou médií a  audiovize,
b) zajišťuje plnění odborných úkolů ministerstva při sjednávání a uplatňování mezinárodních smluv v oblasti médií a audiovize, a to včetně účasti v orgánech těmito smlouvami zřízených,
c) zastupuje ministerstvo v pracovní skupině pro audiovizi Rady EU, výboru Evropské komise ke směrnicím upravujícím oblast médií a audiovize,
d) je gestorem členství České republiky v Evropské audiovizuální observatoři,
e) je gestorem členství České republiky v mezinárodním fondu Eurimages a v programech Evropské unie na podporu audiovizuálního sektoru (Kreativní Evropa/Media),
f) poskytuje dotace v programu podpory pro  oblast kinematografie a médií, který koncipuje, koordinuje a řídí,
g) poskytuje dotace v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, který koordinuje a řídí,
h) spolupracuje v rámci své věcné působnosti se Státním fondem kinematografie,
i) plní funkci zřizovatele vůči příspěvkové organizaci Národní filmový archiv,
j) organizačně a administrativně zajišťuje udělování Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

 

V rámci své působnosti oddělení regulace

a) je gesčním útvarem ministerstva k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Radě Českého rozhlasu, Radě České televize, Radě České tiskové kanceláře, a příslušným orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu,
b) vede evidenci vydavatelů periodického tisku a archiv povinných výtisků evidovaných periodik, včetně provádění kontroly správnosti uváděných údajů,
c) vykonává funkci nadřízeného správního orgánu podle tiskového zákona,
d) vykonává funkci nadřízeného správního orgánu Státního fondu kinematografie a plnídalší úkoly vyplývající pro ministerstvo ze zákona o audiovizi,
e) provádí kontroly územních orgánů státní správy.

Spojte se s námi