Nastavení cookies

Odbor výzkumu a vývoje

(1) Odbor výzkumu a vývojezajišťuje plnění úkolů ministerstva při financování výzkumu a vývoje v resortu kultury podle zvláštních předpisů 1).

(2) V rámci této působnosti odbor výzkumu a vývoje zejména:

 1. připravuje zásadní nelegislativní dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací za resort ministerstva (koncepce výzkumu a vývoje, výzkumné programy apod.), při přípravě těchto dokumentů spolupracuje s věcnými odbory ministerstva,
 2. zajišťuje notifikace příslušných dokumentů výzkumu, vývoje a inovací ministerstva u Evropské komise (EK), projednává s EK problematiku veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací z rozpočtové kapitoly ministerstva,
 3. je gesčním útvarem ministerstva ve vztahu k Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), spolupracuje s RVVI na přípravě zásadních dokumentů legislativní a nelegislativní povahy pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, odpovídá za ministerstvo za plnění úkolů stanovených RVVI pro oblast výzkumu, vývoje a inovací,
 4. zpracovává za resort ministerstva návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v požadované struktuře, projednává tento návrh s RVVI, ve spolupráci s ekonomickým odborem připravuje podklad pro uplatnění návrhu těchto výdajů do návrhu výdajů státního rozpočtu rozpočtové kapitoly ministerstva,
 5. zajišťuje ve spolupráci s ekonomickým odborem souhrnné hodnocení poskytnuté podpory výzkumu, vývoje a inovací za příslušné rozpočtové období pro státní závěrečný účet kapitoly ministerstva, ve spolupráci provádí vypořádání nevyčerpané podpory se státním rozpočtem,
 6. organizuje a zajišťuje činnost poradního orgánu ministra kultury Rady ministra kultury pro výzkum,
 7. vyhlašuje veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k výzkumným programům ministerstva, zajišťuje přípravu dokumentů k veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (přihlášky projektů, zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, oponentní posudky, protokoly z hodnocení apod.) v souladu s příslušnými právními předpisy,
 8. pro výzkumné programy zahajované po r. 2011 zajišťuje hodnocení projektů z veřejné soutěže způsobem stanoveným zákonem č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich výsledků, provádí kontrolu čerpání poskytnuté podpory na tyto projekty, 
 9. zajišťuje předání dodávek dat do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) k výzkumným aktivitám a jejich výsledkům,
 10. plní úkoly RVVI v oblasti hodnocení výzkumu, vývoje a inovací a jejich výsledků dle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a  hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací,
 11. provádí hodnocení výzkumných organizací zřizovaných MK a jejich dlouhodobých koncepcí rozvoje výzkumu, vývoje a inovací, vydává rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a provádí hodnocení plnění cílů a výsledků dosažených na základě poskytnuté podpory

 

 

 

1).Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některýchsouvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

Spojte se s námi