Nastavení cookies

Toto oddělení má na starosti bilaterální či multilaterální kulturní vztahy se zahraničními partnery (vyjma vztahů s EU a Radou Evropy).

Jednou z jeho agend je příprava a sjednávání dvoustranných mezinárodních smluv v oblasti kulturní spolupráce a plnění závazků, které z těchto smluv vyplývají.

Oddělení ve spolupráci s příslušnými příspěvkovými organizacemi ministerstva rovněž zajišťuje národní prezentace českého umění na předních mezinárodních kulturních akcích. Veletrhy, festivaly a přehlídky jsou ideální příležitostí pro propagaci a podporu české kultury v zahraničí. Jedná se převážně o prezentace národní literatury, scénického umění a hudby, tedy těch kulturních odvětví, která jsou pro vývoz do zahraničí z hlediska recepce nejpříhodnější. Mezinárodní veletrhy, festivaly a přehlídky jsou zároveň místem, kde dochází k setkávání profesionálů z daného oboru a kde mohou získávat nové zkušenosti, znalosti a sdílet příklady dobré praxe. K nejvýznamnějším mezinárodním akcím, na kterých se pravidelně podporuje česká prezentace patří za hudbu: Eurosonic Noordeslaag (Nizozemsko), Reeperbahn Festival (Německo) nebo MENT (Slovinsko) a další. Podpora prezentace scénických umění probíhá například na Tanzmesse (Německo), festival Baltoscandal v Estonsku nebo Santarcangelo v Itálii. Česká literatura je představována např. na knižním veletrhu Leipziger Buchmesse v Lipsku či na vídeňském Buch Wien. Oddělení dále ve spolupráci s Národní galerií připravuje a realizuje výstavní projekty spojené s prezentací současného českého umění a architektury na Bienále v Benátkách.

Další náplní Oddělení bilaterální spolupráce je příprava a protokolární zajištění přijetí zahraničních delegací u vrcholných představitelů ministerstva, koordinace se zastupitelskými úřady cizích států a zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí, s představiteli mezinárodních organizací a dalšími aktéry kulturního dění.

Bilaterální a multilaterální spolupráce probíhá také skrze členství MK ČR v řadě mezinárodních organizacích či vnitrostátních mezirezortních pracovních skupinách, na nichž si strany vyměňují informace o probíhajících projektech a seznamují se s nově navrženými. MK ČR je prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahů zastoupeno např. v Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci (MZV), v Česko-ázerbájdžánské Smíšené komisi pro hospodářskou, vědecko-technickou a kulturní spolupráci (MPO), v Pracovní skupině pro spolupráci ČR s OECD (MZV), v Česko-bavorské a Česko-saské pracovní skupině pro přeshraniční spolupráci (MZV) a v mnoha dalších.

V rámci bilaterálních a multilaterálních vztahů z hlediska teritoriálního vymezení je jednou z kulturně nejbližších oblastí, s níž Českou republiku pojí intenzivní a dlouhodobá spolupráce, region střední Evropy. Nejsilnějším uskupením v tomto regionu je Visegrádská skupina. Stěžejním partnerem pak zůstává Mezinárodní visegrádský fond, který významně přispívá k posilování vzájemných vazeb mezi občany členských zemí V4 a budování interkulturního dialogu. Visegrádská spolupráce spočívá zejména ve výměně odborných zkušeností, tvorbě platforem pro společná témata a koordinaci spolupráce vůči dalším zahraničním partnerům. Pilíři spolupráce jsou oblast knihovnictví, péče o kulturní dědictví, audiovize, hudba a živé umění. Nezastupitelná je pak jeho role při podpoře realizace konkrétních kulturních projektů v členských zemích. Dynamické kulturní vztahy udržuje ČR rovněž se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem.

Region západní Evropy se vyznačuje dlouholetou spoluprací ČR s Francií a se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Dále pak probíhá kulturní spolupráce se zeměmi Beneluxu, které jsou pro rozvoj kulturní politiky, co se týče modelů financování a mezinárodní spolupráce, zdrojem inspirace a osvědčených postupů.

Dalším významným partnerem v euroatlantickém prostoru a v regionu jihovýchodní Evropy je Itálie. Kulturní spolupráce je poměrně intenzivní. Prioritou MK ČR je kontinuální podpora české národní účasti na bienále umění a bienále architektury v Benátkách. S Chorvatskem udržuje Česká republika tradičně dlouholetou kulturní spolupráci. Významným prvkem v česko-chorvatských kulturních vztazích je oblast tradiční lidové kultury – pravidelná podpora aktivit krajanského spolku chorvatské menšiny v ČR, především vybudování Muzea moravských Chorvatů. Recipročně vzniká v Chorvatsku Český kulturní dům. Dlouholeté přímé kulturní kontakty udržuje ČR rovněž se Slovinskem.

Vzájemné vztahy ČR a Státu Izrael vynikají dlouholetou tradicí a společným historickým odkazem. Konají se společná zasedání české a izraelské vlády, kterých se účastní též ministři kultury. Izrael patří k pravidelným cílovým destinacím vývozu české kultury. Kromě tradiční spolupráce paměťových institucí a propagace českého divadla a české hudby oba státy kladou zvláštní důraz též na spolupráci při společné filmové tvorbě.

Vztahy v oblasti kultury jsou navázány také se státy severní Afriky. Historicky silné vazby má Česko na Egypt, a to na základě desítky let trvající spolupráce v oblasti archeologie, jejíž další pokračování bude MK ČR dle svých možností podporovat. V oblasti archeologie a rovněž při záchraně poškozených památek bude pokračovat spolupráce se Sýrií. V případě Maroka, Alžírska a Tuniska je perspektivní prohlubování spolupráce v oblasti digitalizace a zachování dokumentů, muzejnictví nebo knihovnictví.

Spolupráce s teritorii v regionu subsaharské Afriky probíhá ad hoc ve formě konkrétních projektů spolupráce z iniciativy kulturních aktérů, pro jejichž realizaci je vhodnou podporou dotační řízení Ministerstva kultury. Ministerstvo kultury pokračuje v činnosti v rámci Meziresortní pracovní skupiny k implementaci Rekonstrukčního programu ČR v regionu Blízkého východu na období 2022–2024 a Programu Afrika (MZV) a Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci (MZV).

Kulturní spolupráce je významným prostředkem, jak posilovat vztahy s regionem Indo-Pacifiku, který je dlouhodobě jednou ze zahraničněpolitických priorit EU. K nejdůležitějším partnerům v této oblasti patří Korejská republika. Vzájemné kontakty v oblasti kultury jsou i s ohledem na značnou geografickou vzdálenost a s tím související finanční náročnost poměrně intenzivní. Dále je pak klíčovým partnerem Japonsko. Bilaterální spolupráce s Čínskou lidovou republikou vychází z již fungující spolupráce realizované na základě pravidelně podepisovaných protokolů o kulturní spolupráci. Na multilaterální úrovni se Ministerstvo kultury dle možností zapojuje do čínské iniciativy vůči zemím střední a východní Evropy zvané 16+1. Spolupráce v oblasti kultury se státy jihovýchodní Asie je sporadická zejména z důvodu geografické vzdálenosti teritorií, pro Českou republiku se nicméně jedná o oblast s vysokým potenciálem pro rozvoj ekonomické spolupráce a Ministerstvo kultury bude podporovat kulturní aktivity nápomocné jejímu prohlubování. Kulturní styky s Austrálií probíhají příležitostně. 

Jedněmi z nejsilnějších partnerů v rámci transatlantické vazby jsou v region Severní Ameriky bezpochyby Spojené státy americké a Kanada. Kulturní výměna s těmito zeměmi probíhá především prostřednictvím zastupitelských úřadů, krajanských spolků a v případě Spojených států také prostřednictvím Českého centra New York. MK ČR pravidelně podporuje prezentaci českého divadla, tance a nového cirkusu v Kanadě.

Latinská Amerika a země Karibiku představují oblast geograficky vzdálenou, nicméně dynamicky se rozvíjející a historicky a kulturně blízkou. Kulturní spolupráce je v současnosti spíše ojedinělá, nicméně pro budoucí prohlubování vzájemných vztahů slibná. Jako perspektivní se jeví oblast literární v podobě prezentace české literatury v Kolumbii.

Spojte se s námi