Nastavení cookies

Oddělení literatury a knihoven plní úkoly ministerstva jako ústředního článku státní správy pro oblast literatury, knižní kultury, neperiodického tisku a knihovnictví

 • plní funkci zřizovatele vůči 3 příspěvkovým organizacím (Národní knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně a Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana)
 • spoluvytváří zákonné právní úpravy v oblasti knihovnictví a literatury i legislativu s ní úzce související a na ni navazující
 • vytváří metodické pokyny a koncepční materiály v oblasti knihovnictví
 • spolupracuje s dalšími orgány státní správy a samosprávy při zajišťování optimálního a funkčního rozvoje knihovnictví, shromažďuje a aktualizuje data vypovídající o stavu veřejných knihoven, zejména vede evidenci knihoven podle § 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • zajišťuje činnost Ústřední knihovnické rady jako poradního, koordinačního a iniciativního orgánu ministra pro zásadní otázky knihovnictví
 • zajišťuje kontakty s profesními sdruženími knihovníků, spisovatelů a překladatelů, vydavatelů a distributorů knih
 • organizuje Státní cenu za literaturu a Státní cenu za překladatelské dílo
 • podílí se na organizaci Ceny za nejkrásnější českou knihu roku a zajištění její návaznosti na mezinárodní soutěž "Nejkrásnější knihy světa"
 • organizuje Cenu Knihovna roku
 • připravuje a realizuje národní a specializované knižní expozice na zahraničních knižních veletrzích ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí při pořádání knižních výstav v zahraničí
 • připravuje a administrativně zajišťuje podporu projektů v oblasti literatury a knihoven v rámci programů Veřejné informační služby knihoven a Česká knihovna (podpora nákupu děl české literatury do knihoven), a výběrových dotačních řízení Knihovna 21. století, Podpora vydávání české a překladové literatury, Podpora vydávání původní ilustrované tvorby pro děti a mládež, Podpora vydávání literárních periodik, literárních akcí a dalších projektů v oblasti literatury a Podpora překladů české literatury v zahraničí
 • připravuje nové programy a granty
 • provádí veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými z programů a dotačních řízení ve své působnosti
 • podílí se na přípravě spolupořadatelských akcí v oblasti literatury, knižní kultury a knihovnictví
 • spolupracuje při zabezpečování úkolů Ministerstva kultury vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, UNESCO a dalších mezinárodních organizacích
Spojte se s námi