Nastavení cookies

SOCNS plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti Ministerstva kulturyjako ústředního orgánu státní správy pro věci církví a náboženských společností (dle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

V rámci své působnosti samostatné oddělení církví a náboženských společností zejména

 •  zpracovává dlouhodobé koncepce uspořádání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a koncepce realizace náboženské svobody v České republice,
 •  zajišťuje vyplácení finančních prostředků dotčeným církvím a náboženským společnostem podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a shromažďuje údaje z účetnictví o věcech vydaných povinnými osobami,
 •  v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím poskytuje peněžní prostředky na významné kulturní aktivity církví a náboženských společností a na náboženské a nábožensko-kulturní aktivity spolků,
 •  rozhoduje o registraci církví a náboženských společností, o registraci svazů církví a náboženských společností, o registraci změn údajů o registrovaných církvích a náboženských společnostech a svazech církví a náboženských společností a o zrušení registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností,
 •  rozhoduje o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv církví a náboženských společností a o jeho zrušení,
 •  eviduje právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle zákona o církvích a náboženských společnostech, eviduje změny údajů o těchto právnických osobách a ruší jejich evidenci,
 •  vede Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob jako součást základních registrů ekonomických subjektů a zajišťuje zveřejnění veřejně přístupných částí těchto rejstříků na internetových stránkách ministerstva.

 

Činnost SOCNS vychází zejména z těchto právních předpisů:

 

 • Listina základních práv a svobod,
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 383/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 V SOCNS pracuje 6 zaměstnanců.

Spojte se s námi