Nastavení cookies

Odbor strukturálních fondů (OSF) v rámci sekce ekonomické a legislativní podpory kultury vznikl na základě Příkazu ministra ze dne 1. 6. 2020 č. 14/2020. Součástí OSF je Oddělení metodiky a administrace, které zahrnuje Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a fondy EHP/Norska (do té doby samostatné). Součástí OSF byla také Projektová kancelář Ministerstva kultury. Projekt „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“ skončil dne 28. února 2022. Část pracovníků z projektové kanceláře zůstala v OSF. Nově byla vytvořena pracovní místa pro realizaci Národního plánu obnovy (NPO).  

OSF ve sledovaném období plnil úkoly týkající se zajištění metodické podpory a financování realizace projektů MK a projektů jím zřízených příspěvkových organizací (dále jen PO MK) ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014-2020. Odbor podílel také na činnostech pracovních skupin aktuálního programového období 2021-2027.

Evropské strukturální a investiční fondy (programové období 2014–2020 s prodloužením čerpání do roku 2023)

Integrovaný regionální operační program (IROP) Programový dokument IROP (a dokumenty s ním související) je k dispozici zde.

Z tohoto programu bylo možné čerpat v programovém období 2014–2020 finanční prostředky na kulturní dědictví – konkrétně v rámci Specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (SC 3.1).

Z důvodu velmi výrazného nárůstu cen materiálů, služeb, prací a energií v posledních letech, umocněného též situací Covid-19, mají některé projekty problém dokončit výběrová řízení. Dochází k stálému navyšování rozpočtů projektů nad rámec dotace z prostředků ESIF, což generuje potřebu zajistit dofinancování některých projektů ze zdrojů zřizovatele.

Přehled schválených projektů v IROP SC 3.1 – včetně roku 2022

Spojte se s námi