Nastavení cookies

Činnost Oddělení péče o sbírky

Oddělení péče o sbírky plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v oblasti sbírek muzejní povahy. V rámci své působnosti zejména:

•    koordinuje a metodicky usměrňuje činnosti v rámci muzejnictví s celorepublikovou působností,

•    plní úkoly ministerstva vyplývající ze zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, zejména zajišťuje vedení centrální evidence sbírek muzejní povahy, 

•     plní úkoly ministerstva vyplývající ze zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství,

•    zajišťuje informace o činnosti muzeí a galerií a spolupracuje s Asociací muzeí a galerií České republiky, Radou galerií České republiky, Českým výborem ICOM, Svazem muzeí v přírodě a dalšími profesními subjekty,

•    poskytuje finanční příspěvky a dotace v programech v oblasti sbírek muzejní povahy, které koncipuje, koordinuje a řídí, zejména v programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, Podpora expozičních a výstavních projektů a Kulturní aktivity,

•    podporuje sbírkotvornou činnost muzeí a galerií prostřednictvím Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví II (část C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu) a prostřednictvím Akvizičního fondu,

•    schvaluje převod sbírek muzejní povahy podle zákona o majetku státu,

•     převádí do sbírek muzeí a galerií předměty kulturní hodnoty mimořádného významu, které se staly majetkem státu podle zákona o majetku státu,

•    převádí movité archeologické nálezy do vlastnictví České republiky podle zákona o státní památkové péči,

•    plní úkoly ve vztahu k obecně prospěšné společnosti Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Židovskému muzeu v Praze,

•    plní funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím Husitské muzeum v Táboře, Moravské zemské muzeum, MUSEum+, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Muzeum romské kultury, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník Lidice, Památník národního písemnictví, Památník Terezín, Památník ticha, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní muzeum v přírodě, Moravská galerie v Brně a Národní galerie v Praze, 

•    koordinuje činnost a finančně podporuje síť metodických center v muzejnictví,

•    koordinuje některé významné prezentace movitého kulturního dědictví v České republice a ve spolupráci s odborem mezinárodních vztahů a EU i v zahraničí, zejména mezinárodní výstavní projekty,

•    vydává na základě vyjádření Resortní komise pro ochranu zvířat povolení k použití pokusných zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, 

•    plní úkoly ministerstva v rámci problematiky majetkového vypořádání a sleduje jeho dopady na činnost muzeí s celorepublikovou působností, 

•    organizačně a administrativně zajišťuje udělování Ceny Gloria Musaealis, Cenu Ministerstva kultury – Designér roku a Cenu Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno,

•    ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi metodicky zabezpečuje digitalizaci v oblasti ochrany kulturních statků podle zvláštních právních předpisů.

Spojte se s námi