Nastavení cookies

Ministerstvo kultury

oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena

Knihovna roku 2024,

a vyzývá k podávání návrhů na její udělení

CENA KNIHOVNA ROKU 2024 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Uděluje se v KATEGORIÍCH:

  1. základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění) - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku.
  2. významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb – např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.

Cena Knihovna roku v kategorii základní knihovna se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven (§ 5 zákona č. 257/2001 Sb.)

Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven.

NÁVRHY na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby; musí být doručeny na níže uvedenou adresu Ministerstva kultury do 5. srpna t.r. (na podatelnu MK nebo datovou schránkou nebo elektronicky s ověřeným podpisem a je třeba je paralelně zaslat na adresu knihovnaroku@mk.gov.cz).

Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele knihovny, jde-li o právnickou osobu; označení příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržení fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat její jméno, příjmení a místo trvalého pobytu.

Bližší informace:

Ministerstvo kultury, Oddělení literatury a knihoven (knihovnaroku@mk.gov.cz), Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

 

Proces hodnocení kandidátů

Členové poroty

Předchozí ročníky 

 

Spojte se s námi