Nastavení cookies

 

 

Název: Moravská zemská knihovna v Brně

Adresa: Kounicova 65a, 601 87 Brno

Telefon: 541 646 111 Fax: 541 646 100

E-mail: mzk@mzk.cz

Ředitel: Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Moravská zemská knihovna v Brně je jednou z předních paměťových institucí a plní knihovnicko-informační, výzkumné, metodické a kulturně společenské funkce s regionálním, národním a mezinárodním významem. S více než čtyřmi miliony dokumentů je druhou největší knihovnou v České republice. Od roku 2001 sídlí v nové budově, která byla oceněna titulem Stavba roku 2001. Služeb knihovny využívá ročně více než 20 000 registrovaných čtenářů, uskuteční se přes 800 000 návštěv, které mají k dispozici 770 studijních míst a 91volně přístupných počítačů. Elektronickou cestou získává informace z databází knihovny dalších milion virtuálních návštěvníků ročně.

 

Jako knihovní instituce buduje, zpracovává a uchovává konzervační fond (na základě práva povinného výtisku), historický fond (soubor rukopisů, starých tisků, grafik a map) a roční přírůstek dokumentů představuje na 30 000 knihovních jednotek. Vykonává rovněž funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji, spolupracuje s Národní knihovnou ČR na přípravě a výkonu funkční metodiky v návaznosti na metodický pokyn Ministerstva kultury a s ostatními krajskými knihovnami na zajištění chodu regionálních funkcí.

 

Jako centrální knihovnická instituce zabezpečuje realizaci řady celostátních projektů, jako například projektu Česká knihovna či Zahraniční knihovna, které jsou určeny pro budování kvalitních a aktuálních fondů z domácí a zahraniční literatury v knihovnách České republiky.  Na základě úzké spolupráce s US Embassy, British Council, Spolkovým ministerstvem evropských a mezinárodních věcí Rakouské republiky a Goethe-Institutem vytváří specializované soubory jinojazyčné literatury. Od roku 2015 je pověřena realizací základního nástroje českého knihovnictví Centrálního portálu knihoven.

 

Moravská zemská knihovna v Brně je současně výzkumnou organizací a zpracovává řadu projektů v národních programech výzkumu, vývoje a inovací, pracuje na projektech rozvoje knihoven financovaných Ministerstvem kultury a projektech evropských strukturálních fondů. Vydává odborné a vědecké publikace, spolupracuje s univerzitami a vědeckými ústavy.

 

Moravská zemská knihovna v Brně  je rovněž významnou kulturní a vzdělávací institucí, připravuje vzdělávací a výchovné programy a spolupracuje na projektech celoživotního vzdělávání.Své fondy zpřístupňuje i formou tematických výstav, kooperuje s domácími a zahraničními institucemi na výstavních prezentacích a konferenčních akcích.

 

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR realizuje a zajišťuje organizaci reprezentace české knižní kultury na zahraničních knižních veletrzích (Lipsko, Boloňa, Londýn, Frankfurt nad Mohanem), komunikuje s nakladateli, připravuje prezentaci v diskusní i tištěné podobě a podílí se na koncepci ministerstva kultury v souvislosti s těmito formami propagace české kultury.

 

Externí linky

http://www.mzk.cz

English version

Spojte se s námi