Nastavení cookies

Pro obor muzejnictví jsou v České republice zřízena specializovaná muzeologicko-metodická pracoviště, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace.

Metodickým pracovištěm konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí jeMetodické centrum konzervace zřízené u Technického muzea v Brně. Poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů).

Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno 
Telefon: 541 421 452 Fax: 541 214 418 
mck@technicalmuseum.cz http://mck.technicalmuseum.cz

 

NGP-lg_METODICKE CENTRUM.jpg

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění je metodickým pracovištěm zaměřeným na specializovanou část muzeí - sbírkotvorné galerie. Cílem centra je vytváření informačního zázemí pro oborovou a mezioborovou diskusi galerií o aktuálních trendech ve správě, interpretaci a prezentaci výtvarných sbírek a vytváření podmínek pro výměnu zkušeností (best practices). Poskytuje metodické materiály zejména v oblasti mobility sbírek (zde zprostředkovává i dokumenty Evropské komise a jejích specializovaných pracovních skupin) a bezpečnosti muzejních sbírek. Věnuje se také standardizaci odborné práce v galeriích.

Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 
Telefon: 224 301 812 Fax: 224 301 194 
mcgalerie@ngprague.cz Metodické centrum | Národní galerie Praha (ngprague.cz)

 

Metodickým pracovištěm pro informační technologie v muzejnictví, zejména v oblasti odborné dokumentace a správy sbírek, pro poradenství v oblasti digitalizace a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí a vzdělávání muzejních pracovníků v těchto oblastech je Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při Moravském zemském muzeu.


Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno 
Telefon: 515 910 465 Fax: 515 910 465
citem@citem.cz http://www.citem.cz

 

Metodickým pracovištěm pro zprostředkování sbírek dětem, mládeži, zdravotně postiženým a dalším znevýhodněným skupinám obyvatel, pro muzejní pedagogiku, rozvoj vzdělávacích a výchovných funkcí muzea, hledání nových způsobů muzejní práce v oblasti celoživotního vzdělávání, pro rozvoj kreativity, podporu návštěvnosti muzeí, pro spolupráci s ostatními centry a institucemi je Metodické centrum muzejní pedagogiky v Moravském zemském muzeu.

 Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno 
Telefon: 533 435 371 Fax: 533 435 271 
mcmp@mzm.cz http://www.mcmp.cz

 

Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s publikem s přihlédnutím ke specifikům různých cílových skupin, zprostředkování sbírek, aplikace nových technologií a metod prezentace sbírek, pro virtuální prezentaci sbírek je Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu. Centrum provozuje specializovanou oborovou muzeologickou knihovnu a oborový informační portál www.emuzeum.cz.

Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 
Telefon: 224 497 373 Fax: 224 497 177 
centrum@nm.cz http://www.emuzeum.cz

 

Metodickým pracovištěm pro oblasti nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu je Centrum nových strategií při Moravské galerii v Brně. 
Adresa: Husova 18, 662 26 Brno
Telefon: 5321 69 131

info@moravska-galerie.cz www.moravska-galerie.cz

 

Metodické centrum pro muzea v přírodě se zaměřuje na metodicko-muzeologickou pomoc, poradenství, vzdělávání a výzkumnou činnost pro muzea v přírodě a přispívá tak ke zkvalitnění ochrany, prezentace a interpretace lidového kulturního dědictví v prostředí muzeí v přírodě.

 

Adresa: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Telefon, fax: 571 757 111

info@mcmuzeavprirode.cz http://muzeavprirode.cz/ 

 

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea zřízené při Památníku národního písemnictví je partnerem paměťových institucí ČR pro řešení metodologických a metodických problémů počínaje koncepcí sbírkotvorné činnosti, dokumentací, uchováváním, vystavováním a prezentací dokladů ke knižní kultuře. Zároveň poskytuje metodické konzultace literárním oddělením muzeí, specializovaným literárním muzeím a pamětním místům věnovaným spisovatelům.

Adresa: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1
Telefon: 220 516 695 
post@pamatnik-np.cz www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 

logo hudba.png

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů bylo zřízeno při Národním muzeu. Primárním cílem centra je tvorba metodik pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů, která je odbornou podporou zainteresovaným institucím či jednotlivcůmv oblasti správného zhodnocení, zdokumentování a ošetření hudebních nástrojů a také v oblasti zásad správného zacházení s hudebními nástroji.

Adresa: Karmelitská 2, 118 00 Praha 1

Telefon: 224 497 713

mcmi@nm.cz    www.mcmi.cz

Spojte se s námi