Nastavení cookies

Národní filmový archiv (NFA) jako příspěvková organizace Ministerstva kultury, je specializovaným archivem pro audiovizuální archiválie. Jeho činnost je upravena v zákoně č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a řídí se současně zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jeho posláním je:
- budování, ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví, audiovizuálních archiválií, včetně sbírek soudobé dokumentace, sbírek písemných archiválií, literatury a sbírek knihovny NFA, 
- spolupráce s českými i zahraničními filmovými a kulturními institucemi při formování a šíření filmové kultury včetně šíření prostřednictvím nových technologií, 
- výzkumná a pedagogická spolupráce se středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření a
- vydávání odborné literatury.

Národní filmový archiv také provozuje promítací síň archivních a umělecky hodnotných filmů PONREPO.


Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl

Výrobce kinematografického díla (tj. audiovizuálního díla určeného ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení) nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky je povinen oznámit toto dílo Národnímu filmovému archivu vždy nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.
Distributor je povinen oznámit Národnímu filmovému archivu každé kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

Podrobnosti o oznamovací povinnosti výrobce a distributora kinematografického díla obsahuje § 7 zákona č. 496/2012 Sb.

Kontakt: 
Národní filmový archiv
Malešická 12
130 00 Praha 3
e-mail: e-podatelna@nfa.cz
web: www.nfa.cz

 

English version

Spojte se s námi