Nastavení cookies

Výzva č. 1/2022 – NPO – Status umělce a umělkyně, Mobilita I

Výzva Mobilita I ke stažení

Dodatek k výzvě č. 1

Veřejná konzultace k NPO z 23. 6. 2022 (zaměření: živé umění a akce se zahraničním přesahem) - video

Veřejná konzultace k NPO z 23. 6. 2022 (zaměření: živé umění a akce se zahraničním přesahem) - prezentace

Výsledky výběrového dotačního řízení – NPO – Mobilita I

 

Anotace výzvy

Výzva Mobilita I je určena státním příspěvkovým organizacím (dále jen „SPO“) zřizovaných Ministerstvem kultury. Cílem dotačního programu je podpora projektů se zahraničním přesahem v roce 2022, které budou zacíleny na podporu mobility a rozvoje dovedností profesionálních umělců a odborných umělecko-technických pracovníků. Podpora internacionalizace spadá pod iniciativu Status umělce v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), který je financován skrze Nástroj pro oživení a odolnost (RRF) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241).

Podpořeny budou aktivity (realizace i přípravné fáze akcí vč. navazujících aktivit) odehrávající se v zahraničí (tematický okruh 1, 2, 5) nebo v České republice (tematický okruh 2, 3, 4). Veškeré aktivity či přípravné práce, které budou součástí podpořených žádostí, musí být vyúčtovány k  31. 12. 2022. Pokud žadatel uspěje v tematickém okruhu 2 nebo 4, budou mu v následujícím roce u žádosti na další fázi v rámci širšího konceptu automaticky přiřčeny body z minulého roku, které předpokládají podporu pro realizaci.

SPO budou moci žádat o podporu na vzdělávací, prezentační a síťovací aktivity profesionálů z kulturních a kreativních odvětví působících na území ČR/EU směrem k rozvíjení zahraniční spolupráce, výměny informací a rozvoje dovedností dle schválené Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví a Státní kulturní politiky.

Z poskytnuté podpory lze hradit až 100 % nákladů na projekt bez DPH, nelze hradit náklady na zaměstnance SPO a umělecké sbírky SPO. Výzva je jednokolová. V rámci vyúčtování dotace a odevzdání závěrečné zprávy z projektu je třeba vykázat seznam podpořených fyzických osob spadajících do kulturních a kreativních odvětví dle příručky pro žadatele a nastavených pravidel pro NPO.

Navazující výzva Mobilita II – pro soukromé i veřejnoprávní subjekty ze sektoru KKS a pro státní příspěvkové organizace zřizované MK ČR bude zveřejněna v září 2022.

 

Tematické okruhy:

 1. Prezentace profesionálů KKS v zahraničí
  Prezentace umělců a české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

 

 1. Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí
  Aktivity v rámci přípravné fáze akcí plánovaných na další rok podporující prezentaci umělců a české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury v nadcházejícím roce, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

 

 1. Odborné konference, semináře a workshopy z oblasti KKS v ČR s mezinárodním přesahem zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování
  Podpora výměny informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost v oblastech KKS.

 

 1. Příprava odborných konferencí, seminářů a workshopů z oblasti KKS v ČR s mezinárodním přesahem zaměřených na podporu rozvoje dovedností a zasíťování
  Předcházející přípravná fáze projektu podporující výměnu informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni. Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost v oblastech KKS.
   
 2. Podpora programů tvůrčích rezidencí a programů studijních pobytů profesionálů z oblasti KKS v zahraničí

Programy zaměřené na podporu rozvoje dovedností, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci studijních pobytů či tvůrčích rezidencí pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury.

 

Sběr žádostí je umožněn skrze dotační portál MK pod tímto odkazem:  https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Sběr žádostí v rámci výzvy NPO - Status umělce - Výzva č. 1/2022 - Mobilita I byl prodloužen do 20. června 2022 do 15.00.

 

Alokace: 60 mil. Kč

Vykazování v rámci NPO: požadovaný milník – počet podpořených fyzických osob pracujících v kulturních a kreativních odvětvích.

 

Harmonogram:

Vyhlášení výzvy

6. 5. 2022

Školení pro žadatele

     11. 5. 2022 od 10 hod.

Zahájení příjmu žádostí

          6. 5. 2022 od 13.00 hod.

Ukončení příjmu žádostí

           20. 6. 2022 do 15.00 hod.

Formální kontrola a hodnocení

 7. 6. – 20. 6. 2022

Zasedání odborné dotační komise OMV

30. 6. 2022

Rozhodnutí o dotaci a proplacení

     červenec/srpen 2022

Termín odevzdání průběžné zprávy

       do 31. 8. 2022

Termín podání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

       do 31. 1. 2023

 

Spojte se s námi