Nastavení cookies

Ministerstvo kultury podpořilo projekty kreativního učení i projekty na legislativní podporu statusu umělce

14.09.2022 11:03|ministerstvo
V rámci Národního plánu obnovy byly v iniciativě Status umělce a umělkyně vyhlášeny a uzavřeny další dvě výzvy: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace s částkou 5 mil. Kč (16 projektů ve 4 okruzích) a Podpora projektů kreativního učení, na kterou byla alokováno 130 mil. Kč (175 projektů v 5 okruzích).

Výzva č.2 na podporu výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace je zaměřena na výzkumnou, rešeršní a analytickou činnost (získání dat z terénu, analýza potřeb, návrhy konkrétních opatření apod.) a získání podkladů pro legislativní a koncepční činnost Ministerstva kultury. Cílem je identifikovat kategorii fyzických osob vykonávajících výdělečnou činnost v oblasti umění, vyjednat návazná opatření v oblasti sociálního a důchodového pojištění a připravit systémová opatření zlepšující podmínky pro práci z hlediska zákoníku práce, autorského práva a systému odměňování. 

V této výzvě se dotační komise rozhodla podpořit například projekt Univerzity Palackého v Olomouci – PRACOVNÍ PODMÍNKY AUTORŮ A VÝKONNÝCH UMĚLCŮ VE VYBRANÝCH PROFESÍCH VYKONÁVANÝCH SAMOSTATNĚ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOCIÁLNÍ SITUACE UMĚLCŮ. Klade si za cíl zmapovat a analyzovat profesní dráhu a pracovní podmínky umělců a identifikovat systémové problémy, kterým umělci čelí na trhu práce (postavení na trhu práce, profesní život a kariéra, role formálního i neformálního vzdělání, výše a struktura příjmu, zkušenost s veřejnou podporou a s fungováním kolektivních správců autorských práv atp.). A připravit návrh legislativních či kulturně-politických opatření pro eliminaci negativních aspektů tvůrčí práce a posílení postavení tvůrců na trhu práce. Dalším podpořeným subjektem je také Produkční skupina ART GATE s projektem MAPOVÁNÍ TECHNICKÝCH A PRODUKČNÍCH PROFESÍ V ŽIVÉ KULTUŘE. Hlavním cílem je zjistit kvalifikovaná data o tom, kolik technických a produkčních profesí působí v živé kultuře v ČR, na jakých pozicích, ve kterém kraji a vytvoření on-line databáze. 

Výzva č.3 na podporu projektů kreativního učení je určena pro lektory kreativního vzdělávání a pracovníky v kulturním a kreativním sektoru. Projekty cílí na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání. Mají podpořit spolupráci kulturních institucí a škol, pomoci žákům porozumět umění a podpořit jejich zájem o aktuální kulturní dění. 

V této výzvě se dotační komise rozhodla podpořit například projekt POEZIE NENÍ NUDA ANEB SLAM POETRY PRO ŠKOLY (Detour Productions z.s.), který chce žákům a studentům představit slam poetry a jeho pomocí vzbudit v mladých lidech zájem o poezii i literaturu, živá umění i geopolitické dění. Projekt má i workshopovou část - slam poetry v praxi. Dalším podpořeným projektem je projekt VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ V KREATIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ KULTURNÍCH A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně). Je zaměřený na ovládání a kreativní využití technologických zařízení při práci s dětmi a mládeží. Kurzy budou zaměřeny např. na 3 D tiskárny, 3 D skenery, 3 D pera, virtuální realitu, robotické stavebnice a další. Podporu získal také projekt Goethe-Institutu – PLAYING KAFKA, který se věnuje rozvoji pracovníků kulturního a kreativního sektoru (zejména učitelů) v oblasti využívání počítačových her jako inovativního přístupu v literární a jazykové výchově. Učitelé budou vytvářet výukovou videohru, která se pomocí kombinace herních mechanik a narativních přístupů se pokusí přiblížit Kafkovu tvorbu i život. Prostřednictvím „focus group” budou do projektu již od počátku zapojeni také odborníci na Kafku, učitelé a budoucí uživatelé.

Odkaz na informace o výsledcích výzev č. 2 a 3: https://www.mkcr.cz/vysledky-dotacnich-rizeni-npo-2903.html

___________________________________________________________________________

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ: Status umělce a umělkyně, Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru, Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Kreativní vouchery a Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí, na které je vyčleněna částka 5, 4 mld. Kč.

Více informací:
https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html
https://www.planobnovycr.cz/

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi