Nastavení cookies

Revize Rámcových vzdělávacích programů v oblasti Umění a kultury je unikátní příležitostí pro budoucnost společnosti

11.04.2023 14:29|ministerstvo

Ministr kultury Martina Baxa a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš za účasti rektorky Akademie múzických umění v Praze Ingeborg Radok Žádné informovali o vizích pro oblast Umění a kultura. 

 

Cílem obou ministerstev je vyvážená a promyšlená integrace všech umělecky zaměřených oborů do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – tedy Výtvarné výchovy, Hudební výchovy, Dramatické výchovy, Filmové/audiovizuální výchovy a Taneční a pohybové výchovy. Výsledkem inovace by měl být takový vzdělávací obsah, který postihne všechny části kultury. 

Revizi RVP ZV, jejichž součástí je oblast Umění a kultura, připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho organizace Národní pedagogický institut. Široká koncepce oblasti Umění a kultura, která byla v uplynulých týdnech zveřejněna a je nyní diskutována, je předpokladem pro kvalitní budoucí podobu výuky kultury na základních školách, která bude odpovídat situaci v 21. století a dokáže reagovat na aktuální trendy a na potřeby žáků a jejich individuální rozvoj. 

„Revize Rámcových vzdělávacích programů je unikátní příležitostí pro budoucnost českého školství a zejména pro budoucí generace. Kvalitní a moderní vzdělávání je klíčem k budoucnosti. Ministerstvo kultury se diskuse aktivně účastní v oblasti Umění a kultura. Považujeme za mimořádné důležité, aby se kvalitně rozvíjely nově doplněné kulturní klíčové kompetence. V tuto chvíli je naším cílem ve spolupráci s MŠMT, aby se důležité věci z pohledu kulturního vzdělávání promítly do revidovaného programu v potřebné šíři a aby kultura v budoucích rámcových vzdělávacích programech měla své jasné a nezpochybnitelné místo. Domnívám se, že je velmi užitečné, aby se celá pětice uměleckých oborů: hudební, výtvarná, dramatická, filmová/audiovizuální a taneční a pohybová výchova stala plnohodnotnou součástí výuky,“ říká Martin Baxa, ministr kultury.

„V posledních dnech jsme svědky takové malé bouře ve sklenici vody, kterou vyvolala mylná informace, že ministerstvo školství chce zrušit hudební a výtvarnou výchovu. Znovu opakuji, není to pravda. Od počátku tvrdíme, že proces revize bude transparentní, tedy vše se děje veřejně, a tato otevřenost zákonitě podobné diskuse přináší. Je potřeba uvést, že ani dnes ministerstvo školám nenařizuje, které předměty se mají učit. Zda to bude hudební a výtvarná výchova či umění obecně, to je na rozhodnutí školy. MŠMT chce podpořit integraci předmětů, což by konkrétně v umění spojovalo různé obory tak, aby žáci z takové výuky měly maximum poznatků a vjemů,“ vysvětluje Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Ingeborg Radok Žádná, rektorka Akademie múzických umění v Praze doplňuje, že vzdělávací oblast má pro navrhované změny požadované základy. „Umění se vyvíjí, umělecké druhy se propojují, na změny přirozeně konstantně reagujeme. AMU již nyní připravuje studující na pedagogické působení v oblastech dramatického umění, hudby i tance v rámci svých stávajících studijních programů. Existují vypracované metodiky a publikace v rámci vzdělávaní pedagogů a pedagožek. Jsou reálně využívány v praxi a je možné je sdílet s pedagogickými fakultami, které je mohou při přípravě pedagogů také využít. Je z čeho čerpat.“

Nové, kompetenčně pojaté kurikulum, jehož platnou součástí jsou i kulturní kompetence, směřuje k moderní podobě, která je v souladu s aktuálními evropskými trendy. Navazuje na Evropský referenční rámec klíčových kompetencí a sleduje záměry Strategie 2030+, klíčového dokumentu ČR pro rozvoj vzdělávací soustavy.

„Máme nyní příležitost ke změně, ale máme i možnosti, jak novou vizi naplnit. Jsme připraveni se i nadále na přípravě prostřednictvím našich expertů a expertů z oblasti kultury podílet. Věřím, že široce pojatá kulturní výchova je nezastupitelná a mimořádně důležitá pro rozvoj lidské osobnosti a kreativity v moderním světě a děkuji panu ministrovi Balašovi za to, jakou pozornost tématu věnuje,“ dodává ministr kultury Martin Baxa.

Z hlediska § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky je Ministerstvo kultury ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro kulturně výchovnou činnost. Resort kultury dlouhodobě vzdělává kulturou a uměním, má zkušenosti podpořené historickou kontinuitou ve všech uměleckých oborech a nabízí pohled z širšího úhlu. Zástupci resortu kultury se problematice intenzivně věnují a aktivně se na přípravách revize podílejí.   

V široké, inovativní koncepci pro oblast Umění a kultura v RVP, kterou MK podporuje, se nejedná o revoluci, ale evoluci. Kulturní sektor může nabídnout školám masivní infrastrukturu a kvalitní spolupráci kulturních a paměťových institucí a organizací, které napomohou naplnit potřebný vzdělávací obsah a je schopen reagovat na rostoucí význam kulturních a kreativních odvětví a měnící se potřeby trhu práce. 

 

Kontakt:
Eva Sochorová
tiskové oddělení MK
T: +420 777 488 943
E: eva.sochorova@mk.gov.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi