Nastavení cookies

Ministerstvo kultury zveřejnilo další výzvu na podporu kultury a kreativity v regionech

07.08.2023 16:19|ministerstvo
Výzva malá kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Národního plánu obnovy - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem výzvy je nejpozději do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky. Zajistí další rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru. 

Centra budou středobodem kulturních a kreativních aktivit regionu, propojí umělecký, podnikatelský a občanský sektor, a zajistí další rozvoj potenciálu každého kraje. Dalším přínosem je zefektivnění a větší udržitelnost kulturní infrastruktury, a také motivace k vícezdrojovému financování projektů. 

 

 

O podporu mohou žádat městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob), obce a příspěvkové organizace územních samosprávných celků.

 

Podporu lze poskytnout pouze organizaci, která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti o poskytnutí podpory. Současně musí žadatel vykonávat veřejné knihovnické a informační činnosti ve smyslu knihovního zákona a být uveden v Evidenci knihoven, která je k nalezení na následujícím odkazu.

 

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu ministerstva kultury v období od 21. 8. 2023 od 15:00 hod. do 29. 9. 2023 do 16:00 hod. Na výzvu je alokováno celkem 0,56 mld. Kč.

 


Více informací:

 

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ v jejichž rámci jsou postupně vypisovány jednotlivé výzvy. Na jejich základě lze požádat o dotaci na konkrétní projekt. 

 

V současné době má ministerstvo kultury vypsáno 14 výzev, 11 z nich je již uzavřeno. Pro letošní rok se připravuje vypsání dalších 4 nových výzev, a 3 výzvy, které jsou opakovaně vyhlašovány v každém kalendářním či školním roce.

 


Kontakt:
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení MK
T: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi