Nastavení cookies

Náměstek Ondřej Chrást se zúčastnil neformálního zasedání ministrů kultury

28.09.2023 16:32|ministerstvo

Ve dnech 25. – 26. září 2023 uspořádalo španělské předsednictví neformální zasedání ministrů kultury.  

 

Jako místo setkání vybrali město Cáceres, krásné město zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Českou delegaci vedl náměstek ministra, Mgr. Ondřej Chrást. Samotnému zasedání předcházela návštěva muzea současného umění Helga de Alvear a neformální večeře v prostorách historického komplexu města.

Jednání předsedal španělský ministr kultury Miquel Iceta. Představil program jednání, které bylo rozděleno do dvou bloků s totožnou časovou dotací a upozornil na závěrečné přijetí navrhované deklarace z Cáceres. Deklarace zdůrazňuje nedozírný význam kultury pro současnou společnost a navrhuje nadále pojímat kulturu jako základní veřejný a globální statek a zahrnout ji mezi trvalé složky udržitelného rozvoje. Tato Deklarace, která emotivně a pevně definuje kulturu jako základní lidskou potřebu a základní lidské právo, byla na závěr zasedání jednomyslně přijata všemi zúčastněnými členskými státy.  

Náměstek ministra, Mgr. Ondřej Chrást, ve svém projevu pozitivně ohodnotil pohostinnost španělských hostitelů a výběr diskusních témat, která navázala na témata a priority, kterými se zabývalo i české předsednictví. K otázce pojetí kultury jako veřejného, globálního statku zmínil vysokou úroveň české památkové péče, potřebu společné spolupráce a solidarity v případě nutnosti a krize, která vyvstala například na Ukrajině po odsouzeníhodné ruské vojenské invazi. Zmínil rovněž s tím spojenou potřebu digitalizace kulturního dědictví, která přispívá k uchování hodnot a zachraňuje je před nevratným zničením, ke kterému dochází ať již ve válkou sužované zemi, či následkem přírodní katastrofy. Ocenil vysokou úroveň a smysluplnost mezinárodní konference Mondiacult v roce 2022 a zde přijatou Deklaraci a úlohu organizace UNESCO obecně. Zmínil úspěšné přijetí čtyřletého pracovního plánu pro kulturu v době českého předsednictví, který řeší aktuální téma sektoru. Druhá část jednání byla věnována tématu udržitelné správy kulturního dědictví, kde zmínil přijetí národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu a uvedl konkrétní příklady dobré praxe z této oblasti, jakým je například instalace specializovaných fotovoltaických panelů na historické budovy přispívající ke snížení energetické náročnosti těchto objektů. Uvedl, že účast v evropských projektech typu New European Bauhaus, Evropské hlavní město kultury či Europa Nostra přispívá k obecné podpoře kultury a aktuálním potřebám sektoru jakou je například dlouhodobé udržitelné

„Text deklarace, která byla v Cáceresu přijata plně odpovídá postoji našeho ministerstva, že materiální kulturní dědictví nestačí pouze udržovat, ale je nutné jej i aktivně chránit. Současná situace opět poukázala na naléhavost zabývání se touto problematikou a neopouštět snahu o co nejvyšší ochranu a obranu kulturního dědictví. Je již více než zřejmé, že kultura nejen že přispívá k udržitelnému rozvoji, ale je jednou ze složek udržitelného rozvoje. Děkuji velmi španělskému předsednictví, že v souladu se 4letým plánem, který se přijal za našeho předsednictví přesně před rokem, dále rozvíjí témata, která jsou pro kulturu a její rozvoj klíčová,“ řekl Ondřej Chrást.

 

Jednání se zúčastnila také nově jmenovaná komisařka pro výzkum a inovaci Iliana Ivanová. Komisařka zmínila tři priority, kterým se chce nadále věnovat: finanční podpor pro kulturu, dodržování závazků plynoucích z evropské agendy pro kulturu, podporu kreativní Evropy. Komisařka dále zmínila, že kultura musí být prosazována jako celosvětový prvek rozvoje demokracie a veřejného blaha.

Ostatní ministři kultury či jejich náměstci hovořili v podobném duchu, o nutnosti uznání kultury jako veřejného statku, neboť mezi nimi panuje obecná shoda, že kultura nesmí být luxusem vyvolených ale základní lidskou potřebou a právem. Dále se shodli, že kultura zásadním způsobem přispívá k udržitelnému rozvoji a je klíčovým prvkem v boji proti klimatické změně a základním prvkem ekonomického rozvoje.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi