Nastavení cookies

Anotace výzvy:

Cilem výzvy je podpořit výzkumnou, rešeršní, analytickou činnost, jejíž výstupy by mohly být využity pro tvorbu strategických a legislativních materiálů Ministerstva kultury. Podpořeny budou zejména projekty zabývající se problematikou statusu umělce, dále projekty, jejichž předmětem bude evaluace dotačních programů MK z hlediska možností podpory fyzických osob a internacionalizace.

Popis podporovaných aktivit: sběr kvantitativních i kvalitativních dat, vyhodnocení a analýza datových souborů, případové a srovnávací studie, rešerše, mapování potřeb, aktualizace již publikovaných dokumentů.

Program je určen pro právnické osoby, sídlící na území ČR, s výjimkou státních příspěvkových organizací. O dotaci na výzkumné projekty mohou žádat profesní asociace, oborové platformy, kulturní a výzkumné organizace, vysoké školy a další.

Tematické okruhy:

A. Specifika uměleckého oboru a identifikace profesí, které by měl status umělce řešit a zahrnout i s ohledem na případná omezení veřejných kulturních produkcí a potřeby kompenzací včetně podpůrných profesí

B. Návrhy opatření v oblasti sociálního a důchodového pojištění, daňových úlev apod.

C. Návrhy na úpravy podmínek a nabídky dotačních titulů MK ve smyslu zlepšování podmínek pro umělce a umělkyně (autory/autorky)

D. Návrhy na aktivity uměleckých profesí a umělecko-technických profesí týkající se výjezdů do zahraničí či spolupráce se zahraničními subjekty (nejen z oblasti kultury) 

E. Jiný projekt v oblasti implementace NPO, komponenty Status umělce s výstupy aplikovatelnými při tvorbě legislativních předpisů a metodických doporučení

Žádost o dotaci je nutno podat elektronicky, prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí: http://isprofin.mfcr.cz/rispf  

vyhlašovací podmínky - plné znění výzvy

formuláře ke stažení: a) popis projektu, b) rozpočet, c) čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Seminář pro žadatele o dotaci se uskuteční dne 13. 6. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin v prostorách MK (Nostický palác, zasedací místnost č. 12, Maltézské nám. 1, Praha 1)

Výsledky výběrového dotačního řízení

 

Spojte se s námi