Nastavení cookies

Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče

 

Zákony

 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění účinném od 1. 1. 2024
 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, v platném znění
 3. Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění

Přímo závazné předpisy komunitárního práva

Nařízení Rady (ES) č. 116/2009, o vývozu kulturních statků (kodifikované znění)

Přímo závazné předpisy mezinárodního práva

 1. Evropská úmluva o krajině (č. 13/2005 Sbírky mezinárodních smluv)
 2. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv)
 3. Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv)
 4. Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 Haag (č. 71/2007 Sbírky mezinárodních smluv)

Ostatní mezinárodní úmluvy

 1. Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
 2. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 15/1980 Sb., o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
 3. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní

Nálezy Ústavního soudu ČR

 1. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 4. 2005, publikovaný pod č. 240/2005 Sb., ve věci návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem "3,"
 2. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 6. 1994 sp. zn. I. ÚS 35/94 ve věci ústavní stížnosti Ministerstva kultury ČR proti rozsudku Vrchního soudu v Praze Sp. zn. 6 A 175/93 o přezkoumání správního rozhodnutí, jímž byla nemovitost prohlášena za kulturní památku (č. 1/1994 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky)

Podzákonné právní předpisy

 1. Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 2. Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
 3. Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, ve znění vyhlášky č. 3/2023 Sb.

Podzákonné právní předpisy, vymezující národní kulturní památky

 
 1. Nařízení vlády č. 25/2022 Sb.,o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 2. Nařízení vlády 430/2020 Sb.,kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
 3. Nařízení vlády č. 289/2019 Sb., o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
 4. Nařízení vlády č. 33/2019 Sb., o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
 5. Nařízení vlády č. 23/2018 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 6. Nařízení vlády č. 22/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 7. Nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 8. Nařízení vlády č. 182/2015 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 9. Nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení  některých kulturních památek za národní kulturní památky
 10. Nařízení vlády č. 94/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení  a zrušení prohlášení  některých kulturních památek za národní kulturní památky ve znění  nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
 11. Nařízení vlády č. 51/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády  č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení  některých kulturních památek za národní kulturní památky
 12. Nařízení vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 13. Nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 14. Nařízení vlády č. 422/2005 Sb., o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
 15. Nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění
 16. Nařízení vlády č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 17. Nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění
 18. Nařízení vlády č. 171/1998 Sb., o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů
 19. Nařízení vlády č. 182/1996 Sb., o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
 20. Nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění
 21. Nařízení vlády č. 404/1992 Sb., o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění
 22. Nařízení vlády č. 112/1991 Sb., o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 23. Nařízení vlády č. 111/1991 Sb., o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku, v platném znění
 24. Nařízení vlády č. 55/1989 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění
 25. Usnesení vlády ze dne 24. 2.  1978 č. 70 o prohlášení některých nejvýznamnějších kulturních památek za národní kulturní památky
 26. Usnesení vlády ze dne 21. 7. 1971 č. 187 o prohlášení českého úseku bývalé koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince za národní kulturní památku
 27. Usnesení vlády ze dne 9. 10. 1969 č. 207 k prohlášení archeologických nálezů pozůstatků velkomoravské architektury v okrese Uherské Hradiště za národní kulturní památku
 28. Usnesení vlády ze dne 30. 3. 1962 č. 251 o  prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 29. Vládní nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu

Podzákonné právní předpisy, vymezující památkové rezervace

 1. Nařízení vlády č. 430/2017 Sb., o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
 2. Nařízení vlády č. 127/1995 Sb., o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace
 3. Nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o  prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
 4. Nařízení vlády č. 54/1989 Sb., o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
 5. Nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
 6. Výnos Ministerstva kultury ze dne 21. 12. 1987 č. j. 16417/87-VI/1 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefovském údolí u Olomučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace
 7. Výnos Ministerstva kultury ze dne 15. 9. 1983 č. j. 14442/83-VI/1 o prohlášení souboru vinných sklepů „Plže“ v obci Petrov za památkovou rezervaci
 8. Výnos Ministerstva kultury ze dne 13. 4. 1982 č. j. 7646/82-VI/1 o prohlášení historického jádra města Mikulova za památkovou rezervaci
 9. Výnos Ministerstva kultury ze dne 13. 4. 1982 č. j. 7645/82-VI/1 o prohlášení historického jádra města Horšovského Týna za památkovou rezervaci
 10. Výnos Ministerstva kultury ze dne 29. 3. 1982 č. j. 7292/82-VI/1 o prohlášení historického jádra města Jihlavy za památkovou rezervaci
 11. Výnos Ministerstva kultury ze dne 6. 10. 1981 č. j. 16429/81-VI/1 o prohlášení historického jádra města Chebu za památkovou rezervaci
 12. Výnos Ministerstva kultury ze dne 6. 10. 1981 č. j. 16428/81-VI/1 o prohlášení historického jádra města Prachatic za památkovou rezervaci
 13. Výnos Ministerstva kultury ze dne 29. 7. 1980 č. j. 13603/80-VI/1 o prohlášení historického jádra města Moravské Třebové za památkovou rezervaci
 14. Výnos Ministerstva kultury ze dne 28. 7. 1980 č. j. 13602/80-VI/I o prohlášení města Úštěku za památkovou rezervaci
 15. Výnos Ministerstva kultury ze dne 19. 3. 1980 č. j. 7096/80 o prohlášení historického jádra města Českých Budějovic za památkovou rezervaci
 16. Výnos Ministerstva kultury ze dne 29. 12. 1979 č. j. 24756/79-VI/1 o prohlášení historického jádra města Lokte za památkovou rezervaci
 17. Výnos Ministerstva kultury ze dne 27. 10. 1978 č. j. 22260/78 o prohlášení historického jádra města Litoměřice za památkovou rezervaci
 18. Výnos Ministerstva kultury ze dne 8. 9. 1978 č. j. 15869/78/VI/1 o prohlášení historického jádra města Kroměříže za památkovou rezervaci
 19. Výnos Ministerstva kultury ze dne 10. 5. 1978 č. j. 15868/78-VI/1 o prohlášení historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci
 20. Výnos Ministerstva kultury ze dne 12. 8. 1976 č. j. 14266/76-VI/1 o prohlášení historického jádra města Třeboně za památkovou rezervaci
 21. Výnos Ministerstva kultury ze dne 31. 10. 1975 č. j. 17596/75-VI/1 o prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci
 22. Výnos ministra kultury ze dne 27. 4. 1970 č. j. 7419/70-II/2 o prohlášení historického jádra města Telče za památkovou rezervaci
 23. Výnos ministra kultury ze dne 3. 12. 1969 č. j. 15106/69-II/2 o prohlášení historického jádra města Nového Města nad Metují za památkovou rezervaci
 24. Výnos ministra kultury ze dne 10. 9. 1969 č. j. 11764/69-II/2 o prohlášení historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci
 25. Výnos ministra kultury ze dne 29. 5. 1969 č. j. 8372/69-II/2 o prohlášení historického jádra města Štramberka za památkovou rezervaci
 26. Úřední sdělení Ministerstva školství a kultury ČSR o zřízení státní archeologické rezervace Levý Hradec z 10. 4. 1956, částka č. 35/1956 Úředního listu

Podzákonné právní předpisy, vymezující památkové zóny

 1. Od roku 2014 Ministerstvo kultury vymezuje památkové zóny opatřením obecné povahy. Soupis  nově vymezených  památkových zón je zveřejněn zde.
 2. Vyhláška Ministerstva kultury č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek jejich ochrany
 3. Vyhláška Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu
 4. Vyhláška Ministerstva kultury č. 157/2002 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
 5. Vyhláška Ministerstva kultury č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny, v platném znění
 6. Vyhláška Ministerstva kultury č. 250/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny
 7. Vyhláška Ministerstva kultury č. 249/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných obcí  a jejich částí za památkové zóny
 8. Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 č. 10/1993 Sb. HMP o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany
 9. Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 16. 5. 1991 č. 15/1991 Sb. HMP o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany
 10. Vyhláška Ministerstva kultury č. 484/1992 Sb., o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
 11. Vyhláška Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 251/1995 Sb.
 12. Vyhláška Ministerstva kultury č. 475/1992 Sb., o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu
 13. Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze dne 20. 11. 1990 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny
 14. Vyhláška Jihočeského krajského národního výboru v  Českých Budějovicích ze dne 19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje
 15. Vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje
 16. Vyhláška Středočeského krajského národního výboru v Praze ze dne 28. 9. 1990 o prohlášení památkových zón v obcích Středočeského kraje

Usnesení vlády

 1. Usnesení vlády ze dne 16. 7. 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek
 2. Usnesení vlády ze dne 22. 2. 1995 č. 110 k Programu záchrany architektonického dědictví
 3. Usnesení vlády ze dne 25. 3. 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Související právní předpisy

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 3. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 4. Zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 5. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 7. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
 8. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 9. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění
 10. Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 11. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 12. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 13. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
 14. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
 15. Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, v platném znění
Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Zákon č. 101/2001 Sb, o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, v platném znění.pdf, 243.2 kB
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.docx.docx, 51 kB
Nařízení Rady (ES) č. 116/2009, o vývozu kulturních statků (kodifikované znění).pdf, 71.4 kB
Evropská úmluva o krajině č. 13/2005.rtf, 19.8 kB
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s..rtf, 20 kB
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s..rtf, 20.3 kB
Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 Haag (č. 71/2007 Sb.m.s.).pdf, 1.2 MB
Sdělení Federálního ministertsva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.pdf, 265.3 kB
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 15/1980 Sb., o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků.pdf, 814.1 kB
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní.pdf, 78.2 kB
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.docx, 39 kB
Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie.docx, 18.2 kB
Spojte se s námi