Nastavení cookies

Seznam procesů podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Jednotlivé procesy vymezené  památkovým zákonem a dalšími  právními předpisy naleznete v níže  uvedeném souboru. Zde  přinášíme seznam procesů:

 1. Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku (§ 2 a 3)
 2. Prohlášení archeologického nálezu za kulturní památku (§ 2 a 3)
 3. Prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku (§ 4 odst. 1)
 4. Stanovení obecných podmínek zabezpečování státní památkové péče o národní kulturní památky (§ 4 odst. 2)
 5. Prohlášení území za památkovou rezervaci (§ 5 odst. 1)
 6. Stanovení obecných podmínek zabezpečování státní památkové péče v památkových rezervacích (§ 5 odst. 2)
 7. Prohlášení území za památkovou zónu (§ 6 odst. 1)
 8. Vydání plánu ochrany památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 6a)
 9. Oznámení vlastníka o změně údajů vůči Ústřednímu seznamu kulturních památek (§ 7 odst. 4)
 10. Rozhodnutí z moci úřední o tom, že stavba následně vzniklá na nemovitosti již chráněné jako kulturní památka není kulturní památkou (§ 7a)
 11. Rozhodnutí o žádosti, že stavba následně vzniklá na nemovitosti již chráněné jako kulturní památka není kulturní památkou (§ 7a)
 12. Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku z moci úřední (§ 8)
 13. Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku na žádost (§ 8)
 14. Uložení opatření vlastníkovi kulturní památky při neplnění povinností podle zákona z moci úřední (§ 10 odst. 1)
 15. Uložení opatření vlastníkovi kulturní památky při neplnění povinností podle zákona na žádost (§ 10 odst. 1 a 2)
 16. Uložení opatření vlastníkovi národní kulturní památky při neplnění povinností podle zákona z moci úřední (§ 10 odst. 1)
 17. Uložení opatření vlastníkovi národní kulturní památky při neplnění povinností podle zákona na žádost (§ 10 odst. 1 a 2)
 18. Omezení nebo zákaz činnosti poškozující nebo ohrožující kulturní památku (§ 11 odst. 1)
 19. Omezení nebo zákaz činnosti poškozující nebo ohrožující národní kulturní památku (§ 11 odst. 1)
 20. Závazné stanovisko do řízení podle zvláštního právního předpisu, které si vyžádal příslušný úřad a jehož předmětem je kulturní památka, nemovitost v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu a které je zahajováno na žádost [§ 11 odst. 2, § 29 odst. 2 písm. b)]
 21. Závazné stanovisko do řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož předmětem je kulturní památka, nemovitost v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu a které je zahajováno na žádost [§ 11 odst. 3, § 29 odst. 2 písm. b)]
 22. Závazné stanovisko do řízení podle zvláštního právního předpisu, které si vyžádal příslušný úřad a jehož předmětem je národní kulturní památka a které je zahajováno na žádost [§ 11 odst. 2 a § 28 odst. 2 písm. f)]
 23. Závazné stanovisko do řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož předmětem je národní kulturní památka a které je zahajováno na žádost [§ 11 odst. 2 a § 28 odst. 2 písm. f)]
 24. Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady (§ 12 odst. 1)
 25. Oznámení ohrožení nebo poškození národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady (§ 12 odst. 1)
 26. Oznámení zamýšlené změny užívání kulturní památky, popřípadě oznámení jejího vyklizení (§ 12 odst. 2)
 27. Oznámení zamýšlené změny užívání národní kulturní památky, popřípadě oznámení jejího vyklizení (§ 12 odst. 2)
 28. Právo státu na přednostní koupi nemovité národní kulturní památky (§ 13)
 29. Právo státu na přednostní koupi movité národní kulturní památky nebo movité kulturní památky (§ 13)
 30. Obnova kulturní památky s výjimkou jejího restaurování posuzovaná formou závazného stanoviska (§ 14)
 31. Obnova kulturní památky s výjimkou jejího restaurování posuzovaná formou rozhodnutí (§ 14)
 32. Obnova národní kulturní památky s výjimkou jejího restaurování posuzovaná formou závazného stanoviska (§ 14)
 33. Obnova národní kulturní památky s výjimkou jejího restaurování posuzovaná formou rozhodnutí (§ 14)
 34. Restaurování kulturní památky posuzované formou závazného stanoviska  (§ 14)
 35. Restaurování kulturní památky posuzované formou rozhodnutí (§ 14)
 36. Restaurování národní kulturní památky posuzované formou závazného stanoviska  (§ 14)
 37. Restaurování národní kulturní památky posuzované formou rozhodnutí (§ 14)
 38. Práce v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu, posuzované formou závazného stanoviska (§ 14)
 39. Práce v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu, posuzované formou rozhodnutí (§ 14)
 40. Udělení povolení k restaurování (§ 14a)
 41. Oznámení změny údajů do Seznamu osob s povolením k restaurování (§ 14a odst. 9)
 42. Pozastavení povolení k restaurování (§ 14a odst. 11)
 43. Zrušení povolení k restaurování z moci úřední (§ 14a odst. 10)
 44. Zrušení povolení k restaurování na žádost (§ 14a odst. 10)
 45. Zákaz výkonu činnosti osobě oprávněné k restaurování (§ 35 odst. 3, § 39 odst. 3)
 46. Oznámení záměru provést restaurování kulturních památek v rámci svobody poskytování služeb (§ 14b)
 47. Povolení k restaurování kulturních památek a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti (§ 14a, § 14c)
 48. Výkon opatření při nesplnění povinnosti uložené podle § 10 zákona na kulturní památce (§ 15 odst. 1)
 49. Výkon opatření při nesplnění povinnosti uložené podle § 10 zákona na národní kulturní památce (§ 15 odst. 1)
 50. Stanovení povinnosti nakládat určitým způsobem s movitou kulturní památkou nebo movitou národní kulturní památkou (§ 15 odst. 2)
 51. Stanovení povinnosti uložit movitou kulturní památku nebo movitou národní kulturní památku u odborné organizace (§ 15 odst. 2)
 52. Vyvlastnění nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky (§ 15 odst. 3)
 53. Opatření obce při bezprostředním ohrožení kulturní památky (§ 15 odst. 4)
 54. Podnět obce v případě bezprostředně ohrožené nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky k nařízení opatření k nápravě podle stavebního zákona (§ 15 odst. 4)
 55. Příspěvek obce nebo kraje na obnovu kulturní památky (§ 16 odst. 1)
 56. Příspěvek Ministerstva kultury na obnovu kulturní památky (§ 16 odst. 2)
 57. Vymezení ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17 odst. 1)
 58. Vyvlastnění nemovitosti pro účely vymezení ochranného pásma (§ 17 odst. 2)
 59. Nařízení nezbytných úprav stavby, jiného zařízení nebo pozemku (§ 17 odst. 2)
 60. Poskytnutí přiměřené náhrady za omezení spojená s vymezením ochranného pásma (§ 17 odst. 3)
 61. Změna vymezení ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17 odst. 4)
 62. Zrušení ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 17 odst. 4)
 63. Souhlas s přemístěním stavby, která je kulturní památkou a kdy na tento postup nenavazuje rozhodnutí stavebního úřadu (§ 18 odst. 1)
 64. Souhlas s přemístěním stavby, která je kulturní památkou a kdy na tento postup navazuje rozhodnutí stavebního úřadu (§ 18 odst. 1)
 65. Trvalé přemístění movité věci, která je kulturní památkou, z veřejně přístupného místa (§ 18 odst. 2)
 66. Rozhodnutí o podmínkách přenechání kulturní památky nebo národní kulturní památky ke studijním či výstavním účelům (§ 19 odst. 2)
 67. Vývoz kulturní památky nebo národní kulturní památky do zahraničí (§ 20 odst. 1)
 68. Udělení povolení k provádění archeologických výzkumů (§ 21 odst. 2)
 69. Oznamovací povinnost oprávněných organizací vůči Archeologickému ústavu AV ČR při archeologických výzkumech (§ 21 odst. 4)
 70. Oznamovací povinnost oprávněných organizací a Archeologického ústavu AV ČR vůči Národnímu památkovému ústavu při archeologických výzkumech na území kulturní památky, národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 21 odst. 4)
 71. Zrušení dohody mezi AV ČR a oprávněnou organizací o podmínkách provádění archeologických výzkumů (§ 21 odst. 2)
 72. Odejmutí povolení k provádění archeologických výzkumů (§ 21odst. 5)
 73. Zákaz výkonu činnosti osobě oprávněné k provádění archeologických výzkumům (§ 35 odst. 4, § 39 odst. 4)
 74. Oznámení záměru provést archeologický výzkum v rámci svobody poskytování služeb (§ 21a odst. 3)
 75. Povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti (§ 21, § 21b)
 76. Postup před provedením archeologického výzkumu (§ 22 odst. 1)
 77. Oznámení stavební nebo obdobné činnosti v území s archeologickými nálezy (§ 22 odst. 2)
 78. Učinění náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2)
 79. Poskytnutí odměny za učinění archeologického nálezu (§ 23 odst. 4)
 80. Poskytnutí náhrady věcných nákladů v souvislosti s oznámením archeologického nálezu (§ 23 odst. 4)
 81. Výkup archeologického nálezu ve vlastnictví kraje nebo obce do státního vlastnictví (§ 23a odst. 4)
 82. Přijetí plánu území s archeologickými nálezy (§ 23b)
 83. Poskytnutí náhrady za újmu způsobenou v souvislosti s ochranou archeologického dědictví (§ 24)
 84. Účast Ministerstva kultury při vydávání územního rozvojového plánu [§ 26 odst. 2 písm. c)]
 85. Účast Ministerstva kultury při vydávání zásad územního rozvoje [§ 26 odst. 2 písm. c)]
 86. Účast orgánu státní památkové péče při vydávání územního plánu [§ 26 odst. 2 písm. c), § 28 odst. 2 písm. c), § 29 odst. 2 písm. c)]
 87. Účast orgánu státní památkové péče při vymezení zastavěného území [§ 26 odst. 2 písm. c), § 28 odst. 2 písm. c), § 29 odst. 2 písm. c)]
 88. Účast orgánu státní památkové péče při vydání regulačního plánu [§ 26 odst. 2 písm. c), § 28 odst. 2 písm. c), § 29 odst. 2 písm. c)]
 89. Poskytnutí informace stavebníkovi o tom, zda se jeho záměr dotýká území s archeologickými nálezy [§ 29 odst. 2 písm. e)]
 90. Postup orgánů státní památkové péče u náhodných nálezů podle stavebního zákona [§ 28 odst. 2 písm. e), § 29 odst. 2 písm. e)]
 91. Jmenování komise státní památkové péče (§ 31)
 92. Jmenování konzervátora státní památkové péče (§ 31)
 93. Pověření zpravodaje státní památkové péče (§ 31 odst. 4)
 94. Poskytování údajů o území pro účely územního plánování [§ 32 odst. 2 písm. c)]
 95. Přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby, který postihuje obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 35)
 96. Přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby, který postihuje krajský úřad (§ 35)
 97. Přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby, který postihuje Ministerstvo kultury (§ 35)
 98. Přestupek fyzické osoby, který postihuje obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 39)
 99. Přestupek fyzické osoby, který postihuje krajský úřad (§ 39)
 100. Přestupek fyzické osoby, který postihuje Ministerstvo kultury (§ 39)
 101. Použité zkratky a vysvětlivky
Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Procesy upravující nakládání s památkovým fondem.doc, 2.1 MB
Spojte se s námi