Nastavení cookies

Ministerstvo kultury (MK)

odbor umění, literatury a knihoven 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění, usnesení vlády č. 902 z 10. září 2003 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů a usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury

vyhlašuje

mimořádnou výzvu k podávání žádostí

o poskytnutí dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů v roce 2020   

Výběrové dotační řízení, jehož cílem je snížení dopadů krizové situace na regionální kulturní infrastrukturu v oblasti performativního umění, je určeno pro subjekty, které v roce 2020 čerpají dotaci z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů a pro subjekty typu s.r.o. stoprocentně zřizované městy či kraji, které ve výběrovém řízení pro rok 2020 žádaly o udělení výjimky pro vstup do programu.

Cílem mimořádného navýšení rozpočtu programu je snížení dopadů krizové situace na regionální kulturní infrastrukturu v oblasti performativního umění, ve smyslu částečné kompenzace výpadku příjmů z vlastní činnosti. Dotace z programu nejsou určeny na saturaci případných výpadků kofinancování ze strany územní samosprávy ani na krytí výpadků plánovaných příjmů z dalších veřejných rozpočtů.   

Oprávnění žadatelé:

  • Subjekty, kterým byla v roce 2020 přidělena dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.
  • Subjekty založené podle zákona o obchodních korporacích stoprocentně obcí či krajem, které v řádném výběrovém řízení pro rok 2020 požádaly o udělení výjimky pro vstup do programu.

Druhy podporovaných aktivit: vlastní umělecká činnost v roce 2020

  • podpora profesionální divadelní a koncertní činnosti, která má celostátní význam, podpora nové tvorby, mladých umělců, podpora programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí, podpora rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství

Mezi uznatelné náklady patří: mzdové náklady (náklady na mzdy stálých zaměstnanců, včetně zákonných odvodů); honoráře umělců a autorské poplatky; služby; materiálové náklady. Dotace jsou poskytovány jako neinvestiční. Dotaci nebude možné použít na úhradu nákladů, které budou kompenzovány jiným způsobem (ve smyslu dalších podpůrných opatření státu).

Upozorňujeme žadatele, že nebude možný souběh dotací poskytnutých Ministerstvem kultury v rámci „záchranného balíčku“, schváleného usnesením vlády č. 408 ze dne 9. 4. 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury. Nebude tedy možné čerpat současně dotaci z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů a dotaci z mimořádné výzvy oboru umění, literatury a knihoven MK na podporu projektů profesionálního umění.

Podávání žádostí:

Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci: 31. srpna 2020.

Povinné náležitosti žádosti o dotaci:

  • vyplněný formulář žádosti o dotaci: žádost o dotaci - divadla, žádost o dotaci - orchestry a sbory
  • povinná příloha: popis omezení vlastní činnosti z důvodů mimořádné situace a způsobu, jak se s nimi žadatel vypořádal, včetně případných alternativních forem poskytování veřejné kulturní služby  po dobu omezení veřejných kulturních produkcí (maximální rozsah: 1 NS textu)

Žádost je třeba odevzdat současně v písemné i elektronické podobě:

  • v písemné podobě (podepsanou statutárním orgánem žadatele) na adresu oddělení umění, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha1
  • v elektronické podobě emailem na adresu zuzana.zahradnickova@mkcr.cz

Hodnocení žádostí:

Rozdělení dotací bude vycházet z matematického propočtu, zohledňujícího analýzu potřeb, provedenou Asociací divadel a Asociací symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Hlavním kritériem rozdělení v oblasti divadla budou tržby na domácí scéně vykázané za rok 2019. Navýšení dotací v oblasti hudby bude vycházet z výsledků výběrového řízení z dubna 2020. Rozpočet programu bude mezi oblast divadla a hudby rozdělen v poměru 1:5 (dle usnesení vlády č. 902 z 10. září 2003). Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury do 30. 9. 2020.

Ostatní ustanovení:

Na dotaci není právní nárok. Ministerstvo kultury upozorňuje, že na základě žádostí podaných mimo toto výběrové řízení není možné dotaci poskytnout. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze žádosti podané včas a v kompletní podobě.

 

Spojte se s námi