Nastavení cookies

Mimořádná výzva k podávání žádostí o poskytnutí/ navýšení dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů byla zveřejněna na základě usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury byla zveřejněna na webových stránkách Ministerstva kultury dne 17. července, žádosti byly přijímány do 31. srpna 2020. O navýšení dotace na celoroční činnost požádali všichni letošní příjemci dotací z Programu divadel a orchestrů (celkem 28 divadel, 10 orchestrů a 1 pěvecký sbor) a dále 2 divadla (s.r.o. zřizovaná městy), která v řádném řízení žádala o udělení výjimky pro vstup do programu. Povinností žadatelů bylo uvést aktuální údaje týkající se celkových neinvestičních nákladů, příspěvku na provoz od zřizovatele a dalších dotací územní samosprávy, dále informace o realizovaných výnosech z vlastní činnosti tržeb v první polovině roku 2020. Součástí žádostí byl popis řešení letošní mimořádné situace – způsob vypořádání se s omezením veřejných kulturních produkcí a mezinárodní spolupráce a s dalšími hygienicko-epidemiologickými opatřeními. 

Umělecká činnost divadel a hudebních těles je v tomto roce zatížena velkou nejistotou z vývoje pandemické situace a neustále se měnícími podmínkami provozu. Obě dotčené profesní asociace: Asociace profesionálních divadel a Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů představily již v červnu letošního roku výsledky analýzy situace a potřeb svých členů a navrhly metodiku rozdělení prostředků.

S ohledem na zásadní rozdíly ve velikosti, charakteru provozu a způsobu financování ze strany územní samosprávy a vzhledem k tomu, že každého postihla letošní mimořádná situace v jiném aspektu jeho činnosti (rušení představení, vč. zájezdů, nemožnost hostování a plánovaných zahraničních koprodukcí, útlum cestovního ruchu, uzavření partnerských škol), považuje Ministerstvo kultury při rozhodování o výsledném rozdělení dotací za důležité respektovat požadavky obou asociací a maximálně se tak přiblížit modelovým propočtům, s nimiž již žadatelé při plánování svých rozpočtů předběžně počítají.

Výsledné rozdělení dotací

Metodika rozdělení prostředků v oblasti divadla, v oblasti hudby

Spojte se s námi