Nastavení cookies

Program státní podpory festivalů profesionálního umění byl schválen usnesením vlády ze dne 11. května 2016 č. 415. Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno v červenci 2016 s uzávěrkou do 30. září 2016.

Přijaté žádosti byly hodnoceny podle kritérií předepsaných usnesením vlády: výkonnostní a ekonomické ukazatele byly vyhodnoceny poskytovatelem, sociálně a kulturně politické ukazatele a umělecká kritéria byly posuzovány oborovými programovými radami.

Rozdělení rozpočtu dotačního programu mezi jednotlivé umělecké obory (profesionální divadlo, tanec, klasická hudba, alternativní hudba, výtvarné umění a literatura) bylo provedeno na základě doporučení oborových programových rad, které každému projektu navrhly optimální výši dotace (s ohledem na bodové hodnocení projektu, rozpočet projektu a požadovanou výši dotace). Závěrečná korekce vychází z modelového rozdělení rozpočtu programu (100 000 000 Kč) podle podílu součtu finančních požadavků za jednotlivé obory: došlo k poměrnému krácení navržených dotací u těch oborů (konkrétně klasická hudba a divadlo), které překročily modelový rozpočet svého oboru.

Kritéria hodnocení výkonnostních a ekonomických ukazatelů jsou pro všechny obory stejná, přičemž jednotlivé festivalové projekty jsou hodnoceny (porovnávány) vždy v rámci svého oboru. Bodování vychází ze základních statistik aktuálního souboru dat (zejm. relativních četností a středních hodnot). Základní kritéria, daná usnesením vlády, byla rozpracována do dílčích kategorií, tak aby byla zohledněna rozmanitost projektů a komplexita výkonnostních ukazatelů.   

Výsledky výběrového dotačního řízení schválil ministr kultury dne 27. února 2017.

 

Obecné informace:

Přehled výsledků za všechny obory

Složení oborových programových rad

Usnesení vlády ze dne 11. května 2016 č. 415 (k Programu festivalů)

 

Výsledky za jednotlivé umělecké obory:

(včetně bodového i slovního hodnocení každého projektu - uvedeno na jednotlivých listech excelového souboru)

Oblast divadla

Oblast tance a pohybového divadla

Oblast klasické hudby

Oblast alternativní hudby

Oblast výtvarného umění

Oblast literatury

 

Spojte se s námi