Nastavení cookies

Program státní podpory festivalů profesionálního umění byl schválen usnesením vlády ze dne 11. května 2016 č. 415. Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno v červenci 2017 s uzávěrkou do 2. října 2017.

Přijaté žádosti byly hodnoceny podle kritérií předepsaných usnesením vlády: výkonnostní a ekonomické ukazatele byly vyhodnoceny poskytovatelem, sociálně a kulturně politické ukazatele a umělecká kritéria byly posuzovány oborovými programovými radami.

Rozdělení rozpočtu dotačního programu mezi jednotlivé umělecké obory (profesionální divadlo, tanec, klasická hudba, alternativní hudba, výtvarné umění a literatura) bylo provedeno na základě doporučení oborových programových rad, které každému projektu navrhly optimální výši dotace (s ohledem na bodové hodnocení projektu, rozpočet projektu a požadovanou výši dotace). Následně oddělení umění provedlo ve spolupráci oborovými radami korekce vycházející z modelového rozdělení rozpočtu programu a reflektující dílčí rozpočty jednotlivých uměleckých oborů v loňském roce se zohledněním aktuálního počtu přijatých žádostí. Z rozhodnutí ministra kultury byly poté některé dotace (navržené poradními orgány ministra a podrobené mezioborové korekci celkového rozpočtu) navýšeny v oborech klasické hudby a divadla.

Kritéria hodnocení výkonnostních a ekonomických ukazatelů jsou pro všechny obory stejná, přičemž jednotlivé festivalové projekty jsou hodnoceny (porovnávány) vždy v rámci svého oboru. Bodování vychází ze základních statistik aktuálního souboru dat (zejm. relativních četností a středních hodnot). Základní kritéria, daná usnesením vlády, byla rozpracována do dílčích kategorií tak, aby byla zohledněna rozmanitost projektů a komplexita výkonnostních ukazatelů s respektem k odlišnostem jednotlivých druhů umění.   

- přidělené dotace na rok 2018 - celkový přehled

- výsledky za oblast divadla

- výsledky za oblast tance

- výsledky za oblast klasické hudby

- výsledky za oblast alternativní hudby

- výsledky za oblast výtvarného umění

- výsledky za oblast literatury

- oborové programové rady v roce 2018

- usnesení vlády č. 415 z 11. května 2016

Spojte se s námi