Nastavení cookies

V neděli 15. října 2023 vypršel termín k podávání návrhů kandidátů na členství v radě Státního fondu kultury pro volební období 2024–2026. Při této příležitost si jako končící Rada státního fondu kultury dovolujeme shrnout své dosavadní funkční období.

V průběhu posledních deseti let byl Státní fond kultury jedním z nejúspěšnějších zdrojů financování české kultury. Zatímco v roce 2013 Rada posoudila 228 žádostí o podporu z prostředků fondu, v roce 2023 jich bylo již 1189. Počet žádostí vzrostl více než pětinásobně. Díky hospodaření fondu rostla podobným tempem i výše finančních prostředků, které byly přiděleny kulturním projektům.

V jistém smyslu by se však dalo říct, že Státní fond se stává obětí svého úspěchu. Pětinásobný objem práce musí zvládnout stále stejný administrativní aparát Státního fondu kultury i stejně velká (dnes dvanáctičlenná) skupina radních.

I přes ohromný nárůst objemu práce Rada fondu nadále funguje v rámci zákonem daných termínů. Je potěšitelné, že zájem o práci radní/ho Státního fondu kultury na příští volební (i za současných náročných podmínek) projevilo k dnešnímu datu 22 kandidátek a kandidátů. Už teď je jasné, že pro Parlament ČR nebude žádným problémem z nominovaných kandidátek a kandidátů zvolit i budoucí radu, která bude přinejmenším stejně kompetentní jako ta současná. Činnost fondu je tak plně stabilizována a ani do budoucna není jeho funkčnost nikterak ohrožena.

Stejně potěšitelné je, že současná Rada Státního fondu kultury neusíná na vavřínech a snaží se připravit důstojné podmínky i pro Radu budoucí, a to v úzké součinnosti s ministrem kultury ČR, panem Mgr. Martinem Baxou. Rádi bychom veřejně ocenili aktivitu pana ministra, kterou deklaroval na našem jednání 12. října t.r.  Jeho návrh k opětovného setkání Rady s ním a příslušným ministerským administrativním aparátem je cestou k posunu kvality práce Státního fondu ve světle nárůstu žádostí v posledních letech. Jsme přesvědčeni, že návrh pana ministra Mgr. Martina Baxy jednoznačně demonstruje jeho zájem o českou kulturu a její podporu.

Na základě mnohaleté práce ve funkci radních Státního fondu kultury si dovolujeme identifikovat východisko k jednání s panem ministrem, tedy problém, jehož řešení ve světle nárůstu žádostí považujeme za zásadní.

Je jím posílení administrativního aparátu Státního fondu kultury, a to jak personálně, tak technologicky. Podávání žádostí je třeba automatizovat pomocí webové aplikace. Vzhledem k pětinásobnému nárůstu žádostí za posledních pět let narostl i objem vybraných poplatků za podání žádosti pětinásobně. V tomto smyslu nejde tedy prvotně o finanční otázku, ale o otázku jak tyto změny administrativně a technicky provést.

V Praze dne 23. 10. 2023

Spojte se s námi