Nastavení cookies

Je regulačním orgánem v oblasti vysílání i služeb na vyžádání.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla zřízena zákonem č. 231/2001 Sb. jako správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené právními předpisy. Zákonem č. 132/2010 Sb., byla působnost Rady rozšířena i na audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Do působnosti Rady mj. patří:

 

  • udělování, změny a odnímání licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání,
  • vydávání, změny a zrušování rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání,
  • vedení evidence provozovatelů vysílání a převzatého vysílání,
  • monitorování vysílání a ukládání sankcí podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
  • vedení Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
  • ukládání sankcí podle zákona č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,
  • monitorování obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

 

Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny, a to neprodleně po obdržení návrhu. Funkční období člena Rady je 6 let.

Externí linky

http://www.rrtv.cz

Spojte se s námi