Nastavení cookies

Informuje o systému tzv. duálního vysílání a jeho regulaci v České republice

Rozhlasové a televizní vysílání v ČR

Legislativní rámec pro rozhlasové a televizní v České republice byl vytvořen v roce 1991. Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání umožnil vytvoření duálního systému vysílání -- tj. koexistenci veřejnoprávního a privátního sektoru, což mělo za následek mimořádně dynamický rozvoj v oblasti médií. V roce 2001 byl přijat nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.). Tímto zákonem se zejména stanoví práva a povinnosti provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, licenční řízení a registrace provozovatelů převzatého vysílání. Dohled nad dodržováním zákona v oblasti rozhlasového a televizního vysílání vykonává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Řada povinností provozovatelů televizního vysílání vyplývá z evropského předpisu, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících   poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.

 

Veřejnoprávní vysílání v ČR

Česká televize a Český rozhlas jsou provozovateli vysílání ze zákona se specifickými úkoly veřejné služby. Oba provozovatelé jsou nezávislí na státu, nedostávají žádné státní subvence a jejich činnost je financována příjmy z rozhlasových a televizních poplatků a příjmy z vlastní podnikatelské činnosti (zejména se jedná o prodej reklamního času, ale i výnosy z autorských práv, pronájmu techniky atd.). Česká televize a Český rozhlas poskytují službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních resp. rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je Rada České televize, u Českého rozhlasu Rada Českého rozhlasu. Do působnosti Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mj. náleží jmenování a odvolávání generálního ředitele České televize, resp. Českého rozhlasu, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, rozhodování o stížnostech týkajících se generálního ředitele apod.

Informace o povaze vysílání veřejné služby a relevantní předpisy EU a Rady Evropy jsou uvedeny v samostatné kapitole Veřejnoprávní vysílání.
Užitečné odkazy

Spojte se s námi