Nastavení cookies

E+MP.png

Dne 1. března 2016 byl zahájen projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a plánovaná doba jeho ukončení je 28. února 2022.Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu. Celkový plánovaný rozpočet projektu je 45 725 841,67 Kč. 

Globálním cílem projektu je zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména pak rozvoj a provoz projektových kanceláří. Účelem projektu je dosažení stavu, kdy projekty řízené a realizované cílovou skupinou jsou kvalitní optimálně nastavené, přínosné, efektivní a nízkorizikové. Dílčí cíle, které budou naplněny realizací čtyř dílčích aktivit, jsou:

  1. Resort MK bude realizovat projektovou činnost efektivně;
  2. Resort MK bude disponovat aktuálními nástroji k efektivní realizaci projektů;
  3. Cílová skupina bude mít kompetence řídit projekty efektivně;
  4. Efektivní řízení projektů bude ukotveno v strategické činnosti MK.

Naplnění cílů bude změřeno závěrečnou evaluací. Ta prověří naplnění výstupů dílčích klíčových aktivit a jejich přispění k naplnění hlavního a dílčích cílů.

MK a jím zřizované organizace uvažují o realizaci velkého počtu projektových záměrů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů během programového období 2014 – 2020. Jedná se například o projekty ze skupiny e-Culture (Digitalizace kulturního dědictví v České republice), kdy MK přísluší role národního agregátora, realizace systému JEGIS (Jednotný evidenční, grantový a dotační informační systém) a další.

Předmětem projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK je rozvoj a provoz projektové kanceláře za účelem zajištění kapacity pro efektivní řízení a administraci projektů v resortu. Zejména se bude jednat o aktivity spojené s řízením samotných projektů a poskytováním metodické podpory pro jejich realizaci. Projektová kancelář bude provádět školení ve věci projektového řízení a v užívání nástrojů, které poskytuje a bude sloužit jako informační základna pro celý resort kultury v oblasti projektového řízení.

Předmětný projekt navazuje na projekt Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury, realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci něhož byly vytvořeny nástroje projektového řízení. V rámci tohoto navazujícího projektu bude docházet v rostoucí míře k práci s cílovou skupinou – realizátory projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, a proto Vás v této věci žádám o součinnost. Díky dobré spolupráci budeme moci vytvořit funkční systém, který přispěje ke zkvalitnění projektové činnosti v celém resortu.

Spojte se s námi