Nastavení cookies

Sazebník úhrad za poskytování informací podle § 17, odst. 1 zák. č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

 

I. Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jednostranné kopie formátu A4 2 Kč
 2. Za pořízení oboustranné kopie formátu A4 3 Kč
 3. Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.
 4. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem kultury hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

II. Náklady na opatření technických nosičů

 1. Za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč
 2. Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 15,- Kč
 3. V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

III. Náklady na odeslání informace žadateli

 1. Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 280,- Kč

V. Osvobození od úhrady nákladů

 1. Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
 2. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV čísl. 1) se nevyžaduje.
 3. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle čísl. 1) a 2) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Spojte se s námi