Nastavení cookies

Předpis EU, který určuje společných základních parametrů služeb televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Od roku 1989 představovala základní dokument ES v oblasti televizního vysílání Směrnice Rady č. 89/552/EHS, o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (tzv. Směrnice "Televize bez hranic"), novelizovaná v roce 1997 směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 97/36/ES. Jejím hlavním cílem byla realizace jednoho ze základních principů EU - svobodného pohybu služeb - televizních programů. Stanovení minimálních standardů televizního vysílání (regulace reklamy, ochrana dětí a mládeže, apod.) umožnilo, aby televizní programy mohly volně překračovat hranice států uvnitř společenství. Směrnice upravila mezinárodní aspekt vysílání tím, že vymezila jurisdikci členských států nad jednotlivými provozovateli vysílání, a současně zaručila jejich svobodný příjem. Významným cílem "Televize bez hranic" byla rovněž podpora distribuce a produkce evropských televizních programů. Do českého právního řádu byla implementována zákonem č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Vydáním 4. Sdělení komise o aplikaci směrnice "Televize bez hranic" za období 2001-2002 byla zahájena revize této směrnice, která byla zakončena přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11.prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/ES. )Touto směrnicí byl změněn i název směrnice „Televize bez hranic“, a to na „Směrnici o audiovizuálních mediálních službách“).

Za účelem sjednocení tří znění směrnice (1989, 1997, 2007) bylo v roce 2010 přijato oficiální kodifikované znění – směrnice č. 2010/13/EU. Tento formální krok byl učiněn z důvodu přehlednosti platných pravidel, obsahově nepřinesl nic nového.

V letech 2016 až 2018 byl regulační rámec podroben nové revizi, a to s ohledem na vývoj trhu, technologií a na regulační praxi. Revize směrnice byla schválena v listopadu 2018 a publikována jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.

 

Externí linky

https://europa.eu/european-union/topics/audiovisual-media_en

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Směrnice kterou se mění směrnice o audiovizuálních mediálních službách.pdf, 537.6 kB
Směrnice o audiovizuálních mediálních službách – konsolidovaná verze.pdf, 964.9 kB
Směrnice o audiovizuálních mediálních službách.pdf, 179.4 kB
Směrnice "Televize bez hranic".doc, 191 kB
Spojte se s námi