Nastavení cookies

          Vzhledem k nesnadné situaci spojené s probíhající pandemií koronaviru se rada Státního fondu kultury rozhodla k následujícímu kroku. Všem žadatelům s projekty, jejichž realizace byla dočasně znemožněna pandemií koronaviru, se tímto bez nutnosti uzavření dodatku k původní smlouvě umožňuje posunout termín realizace až k meznímu datu 31. prosince 2020 s následným předložením řádného vyúčtování nejpozději dne 30. ledna 2021.

          Zároveň tímto apelujeme,  aby žadatelé, umožní-li to okolnosti, dokončovali své projekty dle původně avizovaných termínů a jen s nezbytně nutným posunem.

          Programové změny jednotlivých projektů jsou vzhledem k panujícím okolnostem akceptovatelné, je ovšem povinností každého z žadatelů dbát o jejich minimalizaci, zachovat původní koncept projektu a dodržet závazná rozpočtová pravidla stanovená ve smlouvě
o dotaci. Pokud dojde k zásadní změně termínu a obsahu, pak je povinností žadatele tuto změnu včas písemně SFK oznámit. Rada tyto změny posoudí a bude postupovat
v jednotlivých možných případech takto:

  • projekt se neuskuteční nebo přesune na další léta ... povinností je oznámit toto rozhodnutí včas a vrátit celou dotaci zpět na účet SFK (do poznámky transakce vždy, prosíme, uvádějte číslo konkrétního projektu a heslovitě důvod vrácení, postačí jednou větou), dále nám též v takovém případě zašlete e-mail, v němž stručně ozřejmíte důvody ukončení projektu a vrácení příslušné dotace
  • projekt se celý přesouvá a uskuteční bez zásadních změn do konce tohoto roku  - stačí jen oznámit termín náhradního konání a vyúčtování
  • projekt se bude konat v omezené míře a do konce tohoto roku - pak povinností bude poslat informaci o změnách programu s návrhem nového rozpočtu. Rada SFK tento návrh projedná a určí míru) procento) zkrácení či omezení projektu a případně i nutnost vrátit část dotace, pokud změny budou zásadní a budou znamenat omezení až na polovinu programu. Pokud změny budou minimální a rozumné, rada SFK dotaci ponechá v plné schválené výši.
Spojte se s námi