Nastavení cookies

Vzhledem k obtížně předvídatelné a nadále pokračující pandemii koronaviru se rada Státního fondu kultury ČR rozhodla k následujícímu kroku. Všem žadatelům s projekty na rok 2022, jejichž realizace byla dočasně znemožněna, se tímto automaticky umožňuje krátkodobé posunutí termínu realizace. Nově bez nutnosti žádat o posun, a to na tzv. generální pardon, maximálně však v délce 6 měsíců vůči termínu dokončení uvedenému ve smlouvě. Posuny realizací delšího rozsahu nejsou přípustné. Není-li možné projekt realizovat ani s výše uvedeným posunem, vzniká příjemci dotace povinnost vrátit obdrženou částku v plné výši zpět na účet SFK. Do poznámky transakce vždy, prosíme, uvádějte číslo konkrétního projektu a heslovitě důvod vrácení, postačí jednou větou. O této skutečnosti je souběžně nutné fond bezodkladně informovat též písemně, a to prostřednictvím datové schránky (preferováno) či doporučené zásilky České pošty.

         Žádné výraznější programové změny projektů nejsou bez předchozího souhlasu rady SFK akceptovatelné. Dojde-li k zásadním obsahovým změnám projektu, je povinností žadatele tyto změny bezodkladně SFK oznámit, předložit novou finanční kalkulaci projektu se zohledněním všech změn a požádat radu SFK o jejich schválení, a to písemně prostřednictvím datové schránky (preferováno) nebo doporučené zásilky České pošty. Rada tyto žádosti individuálně posoudí, načež budou žadatelé bezodkladně informováni o vyhovění
či nevyhovění své žádosti.

V případě neuskutečnění projektu je povinností žadatele toto bezodkladně a písemně SFK oznámit prostřednictvím datové schránky (preferováno) či doporučené zásilky České pošty a vrátit celou dotaci zpět na účet SFK, z něhož byla vyplacena (do poznámky transakce vždy, prosíme, uvádějte číslo konkrétního projektu a heslovitě důvod vrácení, postačí jednou větou).

Závěrem na žadatele apelujeme, aby možnosti posunutí termínu realizace užívali jen v nezbytně nutných a odůvodněných případech.
Spojte se s námi