Nastavení cookies

Při realizaci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely se Ministerstvo kultury řídí § 10 až 15 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, a aktuálními vyhlašovacími podmínkami výběrového řízení.

Oddělení umění Ministerstva kultury administruje výběrové řízení na poskytnutí stipendií v oblasti profesionálního umění v oborech hudba, divadlo a tanec, výtvarné umění.

Informace o literárních stipendiích jsou k dispozici v rubrice oddělení literatury a knihoven (najdete zde).

Do výběrového řízení pro rok 2017 oddělení umění přijalo celkem 83 žádostí o stipendium. Žádosti byly předloženy k posouzení oborovým programovým radám, které zasedaly ve dnech 14. 6. (hudba), 22. 6. (divadlo a tanec) a 26. 6. (výtvarné umění) a projekty hodnotily podle kritérií, daných příkazem ministra č. 1/2008, o realizaci a vyhlášení stipendijního programu:

  • kvalita návrhu projektu (propracovanost návrhu, formulace cílů, realizovatelnost věcného a časového řešení),
  • význam projektu (jeho společenská potřebnost, přínos pro daný obor),
  • odbornost žadatele (dosavadní výsledky jeho činnosti, odborná praxe, zkušenosti s podobnými projekty),
  • náklady projektu (účelnost, hospodárnost, efektivnost a přiměřenost celkových nákladů projektu),
  • výstup projektu (způsob zpřístupnění výsledků veřejnosti, resp. cílové skupině).

V rámci hodnocení byla zohledněna specifika studijních a tvůrčích projektů.

Na základě doporučení programových rad byla udělena stipendia celkem 40 žadatelům – podpořeno bylo 10 hudebních, 7 divadelních či tanečních a 23 výtvarných projektů. Celková výše přidělených finančních prostředků je 3 140 tis. Kč na realizaci projektů v roce 2017, 2 961 tis. Kč pro rok 2018 a 446 tis. Kč pro rok 2019.  

Ke stažení:

Úspěšní žadatelé budou kontaktováni emailem a bude jim zaslán návrh smlouvy o poskytnutí stipendia (smlouvy budou rozesílány během července a srpna - v závislosti na období realizace projektu).

Rozhodnutí o výsledcích výběrového řízení je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Spojte se s námi