Nastavení cookies

Výsledky výběrového dotačního řízení
pro oblast profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla 2011

Do dotačního řízení programu Kulturní aktivity pro rok 2011 v oblasti profesionálního tance a pohybového a nonverbálního divadla bylo Ministerstvu kultury doručeno celkem 100 žádostí o dotaci, z toho na základě kontroly projektů bylo oddělením umění vyřazeno 8 žádostí, které nesplnily vyhlášené podmínky výběrového dotačního řízení.

Dne 10. 12. 2010 proběhlo 1. kolo hodnocení projektů přihlášených do výběrového dotačního řízení. Jmenování členů komise, příprava a průběh jejího jednání, způsob usnášení a další náležitosti spojené s její činností se řídí příkazem ministra kultury č. 42/2006, v platném znění. Po předchozím prostudování žádostí o dotaci a po společné rozpravě ke každému projektu provedli členové komise individuální bodové hodnocení. Na základě výsledků 1. kola komise stanovila bodovou hranici pro postup projektů do 2. kola. Seznam postupujících projektů byl v prosinci 2010 zveřejněn na webu MK. Ve 2. kole, které se konalo 3. 2. 2011, členové komise po rozpravě k projektům a v pořadí daném bodovým hodnocením navrhovali výši dotace.

Projekty byly hodnoceny podle kritérií:

 • obsahové a formální zpracování projektu:
 1. jasná formulace obsahu a cíle
 2. konkrétní realizační plán
 3. personální zajištění 
 4. časový harmonogram projektu,
 • přínos pro obor (objevná dramaturgie, vysoká umělecká či odborná úroveň, přínos z hlediska kreativity a inovace),
 • přínos projektu z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti, 
 • záběr působnosti z geografického hlediska (požadavek nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu); v případě projektů regionálního významu požadavek mimořádné důležitosti a nezastupitelnosti,
 • udržitelnost projektu,
 • reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů,
 • schopnost žadatele projekt realizovat (kredibilita žadatele),
 • schopnost zajistit vícezdrojové financování – veřejné rozpočty, soukromé zdroje
 • účelnost a oprávněnost použití dotace MK v předchozím období včetně dodržení termínu vyúčtování.

Počet žádostí zařazených do dotačního řízení: 92, resp. 87 (z dotačního řízení vyčleněno 5 tzv. prioritních akcích (viz Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí, o jejichž podpoře rozhodl na základě doporučení odborné komise ministr kultury).
Celkový objem požadovaných finančních prostředků: 39,745.140 Kč
Objem finančních prostředků vyčleněných na dotační řízení: 7,300.000 Kč
Počet podpořených projektů v dotačním řízení: 53

Vzhledem k omezeným finančním možnostem rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury v programu Kulturní aktivity na rok 2011, resp. dotačních prostředků vyčleněných pro projekty profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla, a vzhledem k velkému počtu žadatelů o dotaci nemohly být úspěšné projekty podpořeny v odpovídající výši. Komise konstatovala, že při posuzování projektů s maximální střízlivostí dospěla k celkové částce přesahující 10 mil. Kč, což považuje za minimum pro udržení fungování oboru. Proto komise, disponující pro dotační řízení 2011 přidělenou částkou 7,3 mil. Kč, považuje výsledné návrhy dotací za zcela nouzové.

Kromě projektů dotovaných na základě výběrového dotačního řízení programu Kulturní aktivity poskytne Ministerstvo kultury v roce 2011 z Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí dotace na tzv. prioritní akce v oblasti profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla v celkové částce 4,850.000 Kč: Tanec Praha (2,500.000 Kč, Čtyři a čtyři dny v pohybu (1,200.0000 Kč), Letní Letná (500.000 Kč), Soutěžní přehlídka tanečního umění (100.000 Kč), Nová síť (500.000 Kč, společně s dotací v oblasti divadla celkem 1,000.000 Kč) a Česká taneční platforma (50.000 Kč + dotace z Kulturních aktivit 169.000 Kč).

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky - tanec, pohybové a nonverbální divadlo 2011.xls, 72.5 kB
Spojte se s námi