Nastavení cookies

Pro žadatele o udělení a prodloužení autorizace

Od 1. 7. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat, zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání.

 

Pro žadatele o udělení kvalifikace:

MKCR má dle přílohy č. 1. zákona č. 179/2006 Sb. vymezenou příslušnost k autorizaci pro povolání z následujících oblastí:

Název profesní kvalifikace

Kód

Publicistika, knihovnictví a informatika
Knihovník akvizitér 72-002-M
Knihovník katalogizátor 72-003-M
Knihovník pracovník správy fondů 72-004-M
Knihovník specialista akvizitér 72-014-T
Knihovník specialista katalogizátor 72-015-T
Knihovník specialista pracovník správy fondů 72-016-T
Knihovník specialista správce digitální knihovny 72-025-T
Knihovník v knihovně pro děti 72-005-M
Knihovník v přímých službách 72-006-M
Referenční knihovník 72-007-M
Referenční knihovník specialista 72-017-T
Samostatný knihovník akvizitér 72-011-R
Samostatný knihovník katalogizátor 72-008-R
Samostatný knihovník metodik 72-020-R
Samostatný knihovník pracovník správy fondů 72-012-R
Samostatný knihovník správce digitální knihovny 72-018-R
Samostatný knihovník v knihovně pro děti 72-021-R
Samostatný referenční knihovník 72-009-R
Samostatný systémový knihovník 72-019-R
   

Název profesní kvalifikace

Kód

Umění a užité umění  
3D charakterový animátor 82-022-N
Animátor charakterové kreslené animace 82-023-N
Kastelán malého památkového objektu 82-036-T
Muzejní edukátor 82-041-T
Památkář průzkumník 82-037-T
Počítačový 3D grafik 82-030-N
Producent animovaného audiovizuálního díla 82-050-T
Produkční animovaného audiovizuálního díla 82-031-R
Produkční kulturních projektů 82-027-R
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-043-N
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-026-N
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-042-N
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-028-N
Správce památkového objektu 82-018-M
Technik památkové obnovy 82-038-N
Výrobce digitálních 3D loutek pro animovaná audiovizuální díla 82-035-N
Výstavář 82-039-N
Kompozitor obrazu audiovizuálního díla 82-045-N
Storyboardista 82-044-N
Výtvarník animovaného audiovizuálního díla 82-046-M
Podpůrný technolog výrobní infrastruktury audiovizuální tvorby 18-023-M

Název profesní kvalifikace

Kód

Obory z oblasti historie  
Správce depozitáře 71-002-M


Autorizaci ministerstvo uděluje na základě vyplněné žádosti a splnění podmínek uvedených v § 10 (pro fyzické osoby nebo pro podnikající fyzické osoby), resp. §11 (pro právnické osoby) citovaného zákona. Formuláře žádostí jsou uvedeny v této metodice a jejich obsah je členěn podle právní formy žadatele. Při vyplňování dokumentů, které jsou povinnou přílohou k žádosti, doporučujeme vybrat vhodný typ dokladu k příslušné příloze s využitím přiložených vzorů.

 

Žádosti:

Fyzická osoba:
FO - Žádost o udělení autorizace
FO - Příloha C5
FO - Příloha C6
FO - Příloha C7
FO - Příloha C8
FO - Příloha E

Podnikající fyzická osoba:
PFO - Žádost o udělení autorizace
PFO - Příloha D3
PFO - Příloha D4
PFO - Příloha D5
PFO - Příloha E5, E6
PFO - Příloha G1
PFO - Příloha G2


Právnická osoba:
PO - Žádost o udělení autorizace
PO - Příloha E1
PO - Příloha E2
PO - Příloha E3
PO - Příloha F5, F6
PO - Příloha H1
PO - Příloha H2


Škola:
Škola - Žádost o udělení autorizace
Škola - Příloha E1
Škola - Příloha F1, F2, F3, F4
Škola - Příloha F5, F6
Škola - Příloha H1
Škola - Příloha H2

 

Žádosti o prodloužení autorizace:

Fyzická osoba:
FO - Žádost o prodloužení platnosti autorizace
FO - Příloha C1, C2, C5
FO - Příloha C6
FO - Příloha C7, C8
FO - Příloha E

Podnikající fyzická osoba:
PFO - Žádost o prodloužení platnosti autorizace
PFO - Příloha D1, D2
PFO - Příloha D3
PFO - Příloha D4, D5
PFO - Příloha E1, E2, E5, E6
PFO - Příloha E6
PFO - Příloha G1
PFO - Příloha G2


Právnická osoba:
PO - Žádost o prodloužení platnosti autorizace
PO - Příloha E1
PO - Příloha E2, E3
PO - Příloha E4
PO - Příloha F1, F2, F5, F6
PO - Příloha F6
PO - Příloha H1
PO - Příloha H2


Škola:
Škola - Žádost o prodloužení platnosti autorizace
Škola - Příloha E1
Škola - Příloha F1, F2, F3, F4, F6
Škola - Příloha F5, F6
Škola - Příloha H1
Škola - Příloha H2

 

 

 

Pro uchazeče o vykonání zkoušky:

Hodnotící standard je dostupný na:

http://www.narodnikvalifikace.cz/

Na níže uvedených stránkách autorizujících orgánů naleznete všechny nutné konkrétní formuláře týkající se žádosti o autorizaci pro jednotlivé autorizující orgány:

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/Ministerstvo/Autorizace-osob-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani
Ministerstvo zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2006-179-vysledky-vzdelavani.html
Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/dokument48052.html
Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/autorizace
Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz/sz/autorizace
Ministerstvo dopravy: http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/zakon+179-2006.htm 

 

Žádosti a ostatní dokladyposílejte na adresu:

Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 1
Praha 1
118 11

Kontaktní osoba:
MgA. Marek Klimeš
tel.: 257 085 278
e-mail: Marek.Klimeš(zavináč)mk.gov.cz

Spojte se s námi