Nastavení cookies

Slouží k plnění kulturních, společenských a sociálních potřeb společnosti. Je zde informace o jeho povaze, důvodech jeho existence a mezinárodních dokumentech k tomu se vztahujících.

Odůvodněnost existence médií veřejné služby a jejich nezastupitelná role v současné společnosti je vyjádřena jak v právu EU, tak řadě dalších materiálů institucí EU a Rady Evropy.

Na úrovni EU je role veřejnoprávního vysílání je uznána Protokolem 29 připojeným ke Smlouvě o fungování EU a důležitost systému tzv. duálního vysílání uvádí směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Tyto předpisy jsou podpořeny řadou doporučení a deklarací Evropského Parlamentu, Rady ministrů, a Rady Evropy. Zejména Rada Evropy, jakožto organizace jejíž hlavní poslaní je ochrana lidských práv a podpora právního státu, považuje existenci veřejnoprávního vysílání za nezbytnou a důležitou pro současnou společnost.

Média veřejné služby jsou ve vyspělých zemích považována za součást moderní společnosti. Úkoly médií veřejné služby jsou koncipovány na základě principu universality, tj. jednoho celkového poslání vůči celé společnosti určené k uspokojování individuálních zájmů. Za situace, kdy se trh poskytovatelů rychle fragmentuje, silné veřejnoprávní médium slouží jako referenční bod a prostředek sebeidentifikace pro občany celého státu. Za tím účelem se odvozuje legitimita potřeby držet krok s technologickým pokrokem.

V souvislostí s digitalizací vysílání a i digitalizací obsahu se pro veřejnoprávní média objevují nové možnosti. Nejen že jsou hlavní hybnou silou přechodu na digitální vysílání, ale mohou svoji roli doplnit/aktualizovat prostřednictvím nových technologií. Tuto skutečnost za jasně daných pravidel uznala Evropská komise ve Sdělení k uplatňování pravidel veřejné podpory veřejnoprávnímu vysílání. Rada Evropy z pohledu dalšího rozvoje veřejnoprávního vysílání také významně volá např. Doporučení č. 3/2007 o úloze veřejnoprávních sdělovacích prostředků v informační společnosti.

Vysíláním veřejné služby jsou v České republice pověřeny Česká televize a Český rozhlas na základě zákonů č. 483/1991 Sb., resp. 484/1991 Sb. K tomu blíže kapitoly Rozhlasové televizní vysílání a Právní předpisy ČR.

Koncem roku 2010 zadalo Ministerstvo kultury Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze zpracování studie, jejíž cílem bylo akademické zhodnocení problematiky ustavování a funkcí rady zastupující veřejnost u média veřejné služby a možnosti zavedení německého modelu v České republice.

Užitečné odkazy:

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Protokol 29 připojeným ke Smlouvě o fungování EU - tzv. Amsterdamský protokol.doc, 21 kB
Sdělení EK o aplikaci pravidel státní pomoci na veřejnoprávní vysílání.pdf, 860.4 kB
Studie FHS UK.doc, 542 kB
Spojte se s námi