Nastavení cookies

Novinky pro rok 2024

Pro rok 2024 bude dotační titul OMVEU na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí opět omezen maximální částkou požadované dotace ve výši 400 tis. Kč. Žadatelé s finančně náročnějšími projekty budou moci žádat ve výzvě Mobilita III v rámci Národního plánu obnovy, který má obdobné zaměření a vyšší finanční alokaci. Z dotačního titulu OMVEU tak bude moci být podpořeno více menších projektů, zatímco v Národním plánu obnovy budou moci žádat žadatelé, jejichž projekty nemohly být dosud pro vysokou nákladnost z dotačního titulu OMVEU podpořeny.

Pro divadelní a hudební projekty spojené s propagací České republiky jako inovativní země s bohatou kulturní tradicí prostřednictvím osobnosti a hudby Bedřicha Smetany v ČR i v zahraničí v kontextu 200. výročí jeho narození bude připravena výzva Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví (OUKKO) s názvem Rok české hudby 2024. Z tohoto důvodu v letošní výzvě OMVEU nebudou moci podat žádost žadatelé, kteří podali svou žádost zároveň ve výzvě Rok české hudby 2024.

Nově bude v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR následující podmínka - "Pokud v cílové destinaci nepanuje politická nestabilita, nevykazuje nefunkční infrastrukturu nebo to neodporuje pravidlům hospodárnosti, doporučuje se příkazníkovi v souladu s principy udržitelné mobility použít pro cesty do 700 km pozemní veřejnou dopravu."

V roce 2024 stále platí podání žádostí a veškerých dalších dokumentů spojených s podáním žádosti pouze datovou schránkou (ID DS: 8spaaur). Výrazně se tím zrychlí administrace žádostí a komunikace s žadateli. Ideálním cílem by mělo být celkové zrychlení dotačního řízení. Potřebné informace k založení datové schránky zde.

 

 

Průběh dotačního řízení

Vyhlášení výzvy

Dotační výzva Odboru mezinárodních vztahů a EU na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí je dvoukolová. To neznamená, že žadatel musí projít dvěma koly, nýbrž že na daný rok probíhají dvě kola sběru žádostí. První kolo výzvy je obvykle vyhlášeno už na začátku září předcházejícího roku, ve kterém má projekt proběhnout. Druhé kolo výzvy je vypisováno obvykle na začátku března roku, na který je dotace poskytována. Obě kola trvají nejméně 30 dní. Obecně se dá žadateli doporučit, aby na projekty konané v první polovině roku 2024 žádal v prvním kole, a na projekty konané v druhé polovině roku 2024 žádal v druhém kole. Žádosti podané před nebo po termínu z právního hlediska nemohou být zařazeny do dotačního řízení.

Žádosti se podávají pouze prostřednictvím datové schránky a za rozhodující se považuje datum a čas odeslání datové zprávy MK. Žádost musí být podána na správně vygenerovaném formuláři v Excelu (je možné, že bude potřeba povolit Úpravy a Obsah) a poté se ukládá do PDF. Pro snadnější vyplňování formuláře důrazně doporučujeme používání PC s operačním systémem Windows. Detailnější návod k vyplnění formuláře a informace k povinným přílohám žádosti naleznete přímo v dokumentu Vyhlášení dotačního výběrového řízení OMV na rok 2024.

Výše uvedená data jsou pouze orientační a mohou se měnit.

 

Sběr žádostí

Žádosti zaslané datovou schránkou jsou v průběhu září/března kontrolovány z formálního hlediska, a pokud obsahují formální nedostatky, mohou být žadateli vráceny k přepracování. Žadatel také může být vyzván k doplnění dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro poskytnutí dotace. Žádosti, které neprojdou přes formální kontrolu nebudou předloženy odborné komisi k hodnocení. Mezi formální nedostatky vedoucí k zamítnutí žádosti ještě před zasedáním odborné komise mohou být například – podání žádosti mimo vyhrazený termín, podání žádosti jiným způsobem než datovou schránkou, podání žádosti na jiném formuláři, žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů, žadatel v jeden rok podal více než tři žádosti, žadatel porušil podmínky výběrového dotačního řízení OMVEU v předešlém roce apod. Detailní podmínky a informace o tom, pro koho je dotačního výzva OMVEU určena, jsou v dokumentu Vyhlášení dotačního výběrového řízení OMV na rok 2024.

Vzhledem k tomu, že největší nápor příjmu žádostí obvykle bývá v den uzávěrky (záleží samozřejmě na celkovém počtu žádostí), může trvat formální kontrola žádostí ještě několik týdnů po ukončení sběru žádostí. Všechny žádosti, které jsou z formálního hlediska v pořádku, jsou poté elektronicky zasílány odborné komisi, která žádosti hodnotí na základě stanovených kritérií. Tato kritéria jsou uvedena v dokumentu Vyhlášení dotačního výběrového řízení OMV na rok 2024.

 

Odborná komise

Odborná komise OMVEU se skládá ze 14 členů. Je rozdělena do pěti subkomisí, které reprezentují obory, v nichž lze žádost podat. Jedná se o divadlo; hudbu; výtvarné umění, design a architekturu; tanec a literaturu. Komisaři jsou oslovování Odborem mezinárodních vztahů a EU a jsou jmenováni na tříleté období s možností prodloužení na další tři roky. Každoročně dojde k obměně minimálně dvou členů. Z důvodu případného ovlivňování složení odborné komise nezveřejňujeme.

Každý komisař ohodnotí všechny projekty, které spadají do jeho oblasti na základě výše zmíněných kritérií. Aritmetickým průměrem tří hodnot (hodnocení od tří komisařů) je dáno bodové ohodnocení projektu.

Tajemník dotační komise OMVEU zpracuje podklady k zasedání komise na základě zaslaného hodnocení od členů dotační komise. Na základě finanční alokace je pak stanovena bodová hranice, pod jejíž hranicí jsou projekty, které nejsou finančně podpořeny. Při zasedání komise se postupně hlasuje o všech projektech, a to od toho s nejvyšším bodovým ohodnocením po ten s nejnižším bodovým ohodnocením. Odborná komise o projektech diskutuje a hlasuje o tom, jakým projektům bude přidělena podpora a v jaké výši. Pomůckou k určení výše podpory je bodové ohodnocení.

Zasedání komise probíhá dvakrát ročně, k prvnímu kolu výzvy obvykle na začátku prosince či na začátku ledna, ke druhému kolu obvykle v průběhu června. Velmi záleží na tom, aby mohla být na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech komisařů, aby byla komise usnášeníschopná. Během několika dní po zasedání komise je zpracován zápis ze zasedání komise, ve kterém jsou uvedeny všechny projekty s výší finanční podpory. Tento zápis je platný až od momentu, kdy je podepsán panem ministrem. Odborná komise je pouze poradním orgánem ministra a výsledný výčet podpořených projektů a výše jejich podpory záleží na panu ministrovi.

Výše uvedená data jsou orientační a mohou se měnit.

 

Rozhodnutí o přidělení dotace (RoPD)

Jakmile je schválen zápis ze zasedání komise, jsou jednotlivým žadatelům rozesílána rozhodnutí o přidělení dotace opět prostřednictvím datových schránek. V RoPD je žadatelům vymezeno účelové určení, na které lze dotaci použít, a to obvykle na základě rozpočtového formuláře. Žadatel má možnost podat žádost o změnu RoPD, kterou poté schvaluje ředitel OMVEU. Jakmile je RoPD datovou zprávou doručeno (tj. moment, kdy si žadatel zprávu otevře v datové schránce), je možné vydat platební poukaz a předat žádost na Odbor ekonomický, který může platbu zrealizovat. Pokud si žadatel zprávu nezobrazí ve své datové schránce, je tato zpráva doručena fikcí po 10 dnech od odeslání, a až v tento moment je žádost předána na Odbor ekonomický.

Žadatelům, kteří podpořeni nebyli, se RoPD nezasílá. V případě, že bude řízení o projektu zastaveno ještě před zasedáním komise (neoprávněný žadatel, žadatel porušil podmínky výzvy v minulých letech, žádost podána mimo termín apod.), bude žadateli zasláno usnesení o zastavení řízení podle §14j odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. V případě, že bude projekt projednáván dotační komisí, ale nezíská dostatečný počet bodů, aby mohl být podpořen, nebude takovému žadateli zasláno rozhodnutí o nepřidělení dotace. Seznam všech nepodpořených žádostí je poté dostupný na Úřední desce na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Žadatelé, kterým byla dotace poskytnuta, jsou povinni bez zbytečného odkladu hlásit jakoukoli změnu v projektu (vyjma snížení celkových nákladů), a to prostřednictvím e-mailu či datové schránky.

 

Vyúčtování a závěrečná zpráva

Žadatel je povinen dodat vyúčtování a závěrečnou zprávu o realizaci a výsledcích projektu, a to nejpozději do 31. ledna následujícího roku, na který byla dotace poskytnuta. Vyúčtování musí být odevzdáno ve správném formuláři dostupném v sekci Formuláře – vyúčtování dotace na stránkách MK ČR v rubrice Zahraniční vztahy. Žadatel může být vyzván k doplnění formálních nedostatků či k doplnění dalších dokumentů. V případě nesplnění podmínek či nedodání vyúčtování do stanoveného termínu hrozí žadateli penále, případně předání záležitosti FÚ. Podrobnější informace k vyúčtování jsou dostupné v dokumentu Vyhlášení dotačního výběrového řízení OMV na rok 2024, případně v samotném RoPD.

 

Případné dotazy směřujte na Bc. Annu Matoušovou.

E-mail: anna.matousova@mkcr.cz

Telefon: +420 257 085 513

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí na rok 2024 (OMVEU).pdf, 300.5 kB
Formulář žádosti pro rok 2024.xlsm, 460 kB
Rozpočtový formulář.xlsx, 19.1 kB
Návrh osnovy podrobného popisu projektu.pdf, 112.7 kB
Spojte se s námi