Nastavení cookies

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:

1. Filmové festivaly a přehlídky

Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru

zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby.

- s podokruhem
Mezinárodní filmový festival akreditovaný Mezinárodní federací asociací filmových producentů

Dotace je určena organizátorům festivalů, jejichž kvalitu na mezinárodní úrovni dokládá akreditace udělená na základě předem stanovených kritérií Mezinárodní federací asociací filmových producentů (FIAPF) se sídlem v Bruselu.

 

2. Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií

Dotace je určena na podporu projektů z oblasti hromadných sdělovacích prostředků – přehlídky, soutěže, ceny, konference, projekty zaměřené na podporu novinářek a novinářů (vč. mentoringu a leadershipu) s cílem vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích

pozicích v oblasti médií apod.

3. Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi

Dotace je určena organizátorům vzdělávacích programů šířících odborné znalosti z oblasti audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.

4. Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi

Dotace je určena organizátorům konferencí, seminářů a odborných setkání v oblasti audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.

5. Odborné publikace

- s podokruhy
Odborná periodika

Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací
a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.


Neperiodické publikace

Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí
z mediální a audiovizuální oblasti.


Informace z oblasti kinematografie a médií on-line

Dotace je určena na podporu periodických i jednorázových projektů přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti on-line – on-line periodika,

ročenky, databáze odborných informací.

6. Filmová, audiovizuální a mediální výchova

- s podokruhy
Výchova k mediální gramotnosti

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, včetně projektů pro děti a ohrožené sociální skupiny.


Filmová výchova

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví, včetně projektů pro děti, seniory,
mentálně a tělesně postižené.

7.  Propagace kinematografie a audiovize

Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou i zahraniční kinematografii
a audiovizuální tvorbu a projektů, které přispívají ke zvyšování povědomí o kinematografii jako oboru u široké veřejnosti.

 

8. Diverzifikace programu kin a práce s publikem

Dotace je určena na podporu projektů práce s publikem a projektů diverzifikace – rozšiřování nabídky kin.

 

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2023- pod tento text vložit excelový dokument v příloze

 – Jednotný formulář pro všechny obory! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/obor/tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Vyhlášení pro rok 2023 v oblasti kinematografie a médií 

Podrobný strukturovaný popis projektu

Rozpočet projektu OMA 

Vlastní podrobný strukturovaný rozpočet žadatele v libovolném formátu (MS Word, MS Excel)

 

Nová informace:

Upozorňujeme, že v důsledku změny příslušné legislativy žadatel, který je právnickou osobou, předkládá jako součást žádosti i výpis z Evidence skutečných majitelů právnické osoby (https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik), a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji. Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů nepředkládají územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a další subjekty vyjmenované v § 7 zákona č. 37/2021 Sb, o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Skutečný majitel právnické osoby se dokládá proto, aby se zamezilo střetu zájmů, který upravuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Další praktické informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete v Evidenci skutečných majitelů, zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Vyhlášení pro rok 2023 v oblasti kinematografie a médií.docx.docx, 31.8 kB
Příloha č. 1 - Podrobný strukturovaný popis projektu OMA.odt.odt, 8.2 kB
Příloha č. 2 - Rozpočet projektu OMA.odt.odt, 10.2 kB
Příloha č. 3 - Vlastní podrobný strukturovaný rozpočet žadatele.odt.odt, 4.7 kB
Formulář pro poskytnutí dotace 2023.xlsm.xlsm, 483.6 kB
Spojte se s námi