Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven,

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, podle usnesení vlády ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů a s odkazem na usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o státní dotaci v roce 2021.

I. Program je určen pro umělecká tělesa s právní osobností (subjektivitou) - právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. městem Prahou.

Divadla

- příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, spolky, ostatní právní subjekty s pravidelnou vlastní uměleckou činností a stálým uměleckým souborem

-  požaduje se minimální počet 30 zaměstnanců (pracovních úvazků), z toho 10 uměleckých

(v odůvodněných případech lze požádat o výjimku z nesplněného požadovaného počtu zaměstnanců,  o udělení výjimky rozhoduje ministr kultury)

Symfonické orchestry

- příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, ostatní právní subjekty – stálý profesionální symfonický orchestr, který má:

a) minimálně 35 hudebníků,

b) alespoň 75 % hudebníků v pracovním poměru, nebo v obdobném právním vztahu

(tj. spolupráce probíhá na základě dlouhodobých (ročních či sezonních) smluv o umělecké spolupráci).

c) dechovou harmonii, tj. alespoň 12 hráčů na dechové nástroje jako stálou složku orchestru;

Pěvecké sbory

- příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, ostatní právní subjekty – stálý profesionální pěvecký sbor, který má:

a) minimálně 60 zpěváků,

b) alespoň 75 % zpěváků v pracovním poměru, nebo v obdobném právním vztahu

(tj. spolupráce probíhá na základě dlouhodobých (ročních či sezonních) smluv o umělecké spolupráci).

c) alespoň 60 % zpěváků s odpovídajícím hudebním vzděláním

(tj. vysoká umělecká škola, konzervatoř, pedagogická fakulta).

II. Další kritéria pro vstup do programu:

Finanční participace územní samosprávy v roce 2020

- dotace obce, kraje, městské části; u příspěvkových organizací je vyžadováno kofinancování z jiných veřejných zdrojů než od zřizovatele

- při hodnocení žádosti bude zohledněno zachování přiměřeného podílu dalšího veřejného zdroje na financování i v době mimořádných opatření roku 2020 (ve srovnání s předchozím obdobím) 

Kontinuita a historie umělecké činnosti

- stálá celoroční divadelní či hudební činnost nejméně po tři předcházející roky

III. Podmínky pro předkládání žádostí:

Žádosti o dotaci je nutno předkládat na předepsaných formulářích:

formulář žádosti - divadla 2021, formulář žádosti - orchestry a sbory

K žádostem připojte tyto povinné přílohy:

  1. popis umělecké činnosti v roce 2020, včetně popisu případných alternativních forem zpřístupnění tvorby publiku
  2. přijatá a plánovaná opatření pro znovuzahájení provozu pro veřejnost (hygienická opatření, stavební úpravy, organizační a procesní změny)
  3. bližší struktura nákladů divadla v roce 2021 (rozlišení nákladů na uměleckou činnost, provozních nákladů, nákladů vynaložených na bezpečnostní a hygienická opatření…)

Přílohy zpracujte ve formě strukturovaného, výstižného popisu dle požadavků výše v celkovém rozsahu 3-7 stran textu.

Vyplněný formulář žádosti o dotaci, včetně požadovaných příloh, musí být zaslán nejpozději do 13. dubna 2021.

  1. doporučeně poštou na adresu: Ministerstvo kultury, oddělení umění, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1;
  2. elektronicky na adresu: zuzana.zahradnickova@mk.gov.cz

IV. Hodnocení žádostí o dotaci

Včas podané a úplně vyplněné žádosti o dotaci budou předloženy k posouzení poradnímu orgánu ministra kultury, který bude ustaven speciálně pro letošní výběrové dotační řízení. S ohledem na mimořádné omezení veřejných kulturních produkcí nelze provést hodnocení umělecké činnosti za rok 2020, ani části tzv. výkonnostních kritérií. Výše dotace bude stanovena matematickým propočtem zohledňujícím zejména celkové neinvestiční náklady organizace a doložené ztráty příjmů z vlastní činnosti.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději do 14. května 2021.

Spojte se s námi