Nastavení cookies

Výběrové řízení na rok 2023 bylo vypsáno 23. září 2022. Do vyhlašovacích podmínek programu byly zapracovány změny, na nichž se shodla mezioborová pracovní skupina složená ze zástupců programových rad a dotčených profesních asociací. Došlo ke zpřesnění podmínek pro vstup do programu, k úpravě hodnoticích kritérií a ke zvýšení bodové hranice určující nárok na dotaci. Na tyto změny navazovala úprava metodiky stanovení výše dotace, která byla předem popsána ve vyhlašovacích podmínkách. Oproti metodice roku 2022 byly „staženy“ rozestupy v míře saturace mezi jednotlivými bodovými pásmy. Současně byla navýšena míra podpory pro projekty v III. bodovém pásmu.

MK obdrželo celkem 46 žádostí o dotaci na rok 2023 s celkovými požadavky ve výši 310 900 000 Kč, což je o 32 400 000 Kč více než v roce 2022. Na základě stanoviska programových rad (vyjádřeného bodovým hodnocením) bylo z programu vyřazeno 5 projektů, které byly postoupeny k projednání v oborových dotačních řízeních v programu Kulturní aktivity.

MK postupovalo podle metodiky stanovení výše dotace uvedené ve vyhlašovacích podmínkách. Vzhledem k aktuálním rozpočtovým možnostem dotačního programu bylo nutno matematickým propočtem stanovené návrhy dotací pro jednotlivé projekty krátit, a to pouze v bodovém pásmu II. (o 10 %) a v pásmu III. (o 20 %). Tím došlo k většímu přiblížení situaci roku 2022 a k vyrovnání meziročních rozdílů v míře saturace pro jednotlivá pásma.

Konečný návrh dotací byl předložen ke stanovisku oborovým radám programu. Vyjádření jednotlivých komisí byla předložena k posouzení panu ministrovi. Závěrečné doporučení OUKKO bylo neakceptovat takové návrhy korekcí, které popírají předem zveřejněnou metodiku dotačního programu. V připojené tabulce s výsledky jsou uvedeny jednotlivé kroky matematického propočtu výše dotace (rozdělení do pásem, míra saturace, koeficient krácení), včetně případných korekcí ze strany odborné komise či MK.

Výsledky 2023 - celkový přehled

Bodování podrobně

slovní hodnocení: divadlo, tanec, klasika, alterna, výtvarno, literatura

Složení komisí Programu

Spojte se s námi