Nastavení cookies

Metodika hodnocení žádostí o dotaci vychází z usnesení vlády č. 902 z 10. září 2003 a z vyhlašovacích podmínek programu pro rok 2021, které reagují na mimořádnou situaci loňského roku. Postup při vyhodnocení výběrového řízení zohledňuje aktuální omezení kulturního provozu a výpadky příjmů z vlastní činnosti, metodika stanovení výše dotace jednotlivým subjektům byla připravena ve spolupráci se zástupci oborových programových rad a dotčených profesních asociací.

Výsledky - tabulka s rozdělením dotací

Počet přijatých žádostí a naplnění vstupních kritérií programu:

Oblast hudby:

Do výběrového řízení pro rok 2021 žádost podalo celkem 13 symfonických orchestrů a 1 pěvecký sbor.  Vzhledem k tomu, že program je určen pro stálé profesionální umělecké soubory s pravidelnou celoroční činností, byla z dalšího projednávání vyřazena žádost Filharmonie G. Mahlera: Celkové roční náklady, resp. objem honorářových nákladů na dlouhodobé smlouvy, neodpovídá charakteru profesionální činnosti: žadatel uvádí honorářové náklady za 111 členů uměleckého souboru za rok 2019 ve výši 1 667 300 Kč. Navíc, výkonnostní údaje  - počet vlastních koncertů - by v běžném období byly pod hranicí vstupních kritérií programu. 

Oblast divadla:

Do výběrového řízení pro rok 2021 žádost podalo celkem 32 divadel, z nichž 4 požádala pana ministra o udělení výjimky z důvodu nesplnění vstupních kritérií programu, konkrétně předepsaného počtu stálých uměleckých zaměstnanců. Výjimka byla udělena v případě Městského divadla v Mostě a Divadla Šumperk, neboť zajišťují kulturní obslužnost a pracovní příležitosti ve strukturálně postižených regionech ČR. Podpořena byla také žádost Divadla Polárka (součást brněnského kulturně-vzdělávacího střediska Kávéeska), a to s ohledem na dlouhodobě kvalitní umělecký program a profesionální charakter činnosti (KVS jako příspěvková organizace nemůže žádat o dotaci na celoroční činnost v programu Kulturní aktivity). Naopak zamítnuta byla žádost o udělení výjimky pro vršovické Centrum MANA, z.s., které pracuje projektově: členové uměleckého souboru jsou najímáni na jednotlivá představení, vedení divadla pracuje na částečný úvazek – žádost typově patří do oborového dotačního řízení, nikoli do tohoto programu, který cílí na podporu stálé kontinuální činnosti a rozšiřování kulturní nabídky v regionech.

Metodika rozdělení prostředků:

Oblast hudby: propočet výše dotace:

 • krok 1: rozdělení podle celkových neinvestičních nákladů na hlavní činnost v roce 2019

90 % rozpočtu programu bylo rozděleno podle podílu jednotlivých organizací na sumě těchto nákladů (rozpětí hodnot: 17% - 3%)

 • krok 2: dorovnání meziročních propadů: vypočtená částka byla porovnána s poskytnutou dotací MK na rok 2020 (VŘ + záchranný balíček) a v případě poklesu dorovnána na úroveň loňského roku
 • krok 3: plošné rozdělení zbývající části rozpočtu
 • krok 4: závěrečné zaokrouhlení a korekce:  
 • u subjektů s více než dvojnásobným nárůstem dotace byla vypočtená částka krácena o 2-6%
 • u subjektů, které si meziročně „pohoršily“ byla vypočtená částka navýšena o 3-12%

Oblast divadla: použit následující matematický propočet:

 • za hlavní kritérium byly stanoveny výsledky řádného dotačního řízení v roce 2020 (bez tzv. záchranného balíčku), kdy bylo 70 % rozpočtu rozděleno podle neinvestiční náklady organizace na hlavní činnost v roce 2019 a 30 % podle hodnocení umělecké činnosti v roce 2019
 • v případě žadatelů, kteří loni dotaci v řádném VŘ nezískaly, byla výše loňské dotace modelově dopočtena na základě ekonomických kritérií (bez hodnocení umělecké činnosti) (krok 1)
 • každému žadateli byl stanoven podíl na rozpočtu programu (krok 2)
 • byl stanoven způsob kompenzace nejvýraznějších ztrát vykázaných žadateli za rok 2020

nejvyšší ztráty za rok 2020 uvádí Městské divadlo Brno (25 045 tis.) a Jihočeské divadlo (928 tis.).

Plánované výnosy (dle schváleného rozpočtu na rok 2020) byly porovnány se skutečností roku 2020 doloženou v tzv. výsledovce organizace a s krytím těchto ztrát ze zdrojů územní samosprávy. Po odečtení vyšly následující částky k dofinancování ze strany MK:

10 114 tis. Kč pro Městské divadlo Brno a 843 tis. Kč pro Jihočeské divadlo (krok 3)

 • od celkového rozpočtu dotačního programu pro oblast divadla byla odečtena částka na krytí ztrát, zbývající část rozpočtu byla rozdělena dle podílu jednotlivých žadatelů na rozpočtu programu vypočteném v prvním kroku (krok 4)
 • výsledné částky byly zaokrouhleny na statisíce, u nejvyšších dotací byl zohledněn hospodářský výsledek roku 2020 (krok 5)

MK vzneslo požadavek na navýšení rozpočtu Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů v roce 2021 o částku 50 mil. Kč. Rozdělení tohoto navýšení by bylo provedeno plošně, tj. každému příjemci by bylo navýšeno stejným procentem.

Spojte se s námi