Nastavení cookies

Změna Výzkumných programů Ministerstva kultury na léta 2006 až 2011 v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády č. 793/2008 byla schválena usnesením vlády č. 1341 ze dne 3. listopadu 2008. Ministerstvo kultury tímto uveřejňuje aktualizované znění výzkumných programů schválených usnesením vlády č. 1341/2008.

Informace k Výzkumným programům Ministerstva kultury na léta 2006-2011

Výzkumné programy Ministerstva kultury na roky 2006-2011 byly schváleny usnesením vlády č. 312 ze dne 16. března 2005.

Usneseními vlády č. 970 ze dne 16. srpna 2006, č. 323 ze dne 2.dubna 2007 (K reformním krokům realizovaným v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů) a č. 564 ze dne 23. května. 2007 postupně došlo ke snížení celkových výdajů na výzkum a vývoj kapitoly Ministerstva kultury v letech 2008, 2009 a 2010. Tento postup vyvolal nutnost snížit plánované objemy výdajů výzkumných programů Ministerstva kultury na léta 2006-2011 oproti výdajům schváleným usnesením vlády č. 312 ze dne 16. 3. 2005 o celkem:

  • r. 2008: -6. 923 tis. Kč
  • r. 2009: -13. 680 tis. Kč
  • r. 2010: -7. 278 tis. Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že snížení výdajů omezilo možnost naplnění plánovaných cílů a přínosů podprogramů v programu DB a DC tak, jak byly schváleny usnesením vlády č. 312 ze dne 16. 3. 2005, byl členům vlády ČR předložen materiál k informaci, který zohlednil tyto změny. Materiál byl vládou vzat na vědomí dne 29. 10. 2007.

Usnesením vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008 byla přijata Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací (reforma). Dle bodu II. 3. a) tohoto usnesení vlády je uloženo poskytovatelům státní podpory výzkumu a vývoje nepřijímat na rok 2011 a následující roky žádné nové závazky u výdajů státního rozpočtu na programy aplikovaného výzkumu s výjimkou programů schválených usneseními vlády ze dne 18. června 2007 č. 680, 22. srpna 2007 č. 942, 4. února 2008 č. 115 a 25. února 2008 č. 171. Vzhledem ke skutečnosti, že výzkumné programy MK nejsou výjimkou uvedenou v předmětném bodu usnesení vlády č. 287, nebude MK vyhlašovat další kola veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji k výzkumným programům MK na léta 2006-2011.

V návaznosti na výše uvedené usnesení vlády č. 287/2008 byly usnesením vlády č. 793 ze dne 27. června 2008 schváleny výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj na roky 2009-2011, které zahrnují stávající přijaté závazky k výzkumným programům MK do r. 2011 včetně (výdaje na podporu přijatých programových projektů z realizovaných veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na léta 2006-2008 poskytované příjemcům na základě uzavřených smluv o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu) a výdaje na hodnocení těchto projektů.

Bodem III.3. b) usnesení vlády č. 793 ze dne 27. 6. 2008 vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, předsedovi Akademie věd České republiky a předsedovi Grantové agentury České republiky zhodnotit cíle a celkové náklady programů výzkumu a vývoje tak, aby byly v souladu se schválenými výdaji podle bodu I tohoto usnesení a v případě nutnosti notifikace jejich změn Evropskou komisí předložit do 31. října 2008 vládě návrh jejich změn.

Z výše uvedených důvodů zhodnotilo MK cíle programů výzkumu a vývoje a přistoupilo k redukci přijatých cílů, přínosů a předmětů řešení výzkumných programů MK na roky 2006-2011. V průběhu přípravy materiálu pro jednání vlády byly změny výzkumných programů konzultovány s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Z konzultace s ÚOHS ze dne 8. září 2008 č.j. 18192/2008/420/LB vyplývá, že při změně stávajícího režimu podpory, který byl povolen Evropskou komisí (EK), lze na změny výzkumných programů MK přiměřeně aplikovat ustanovení čl. 4 Nařízení Komise č. 794/2004, kterým se provádí Nařízení Rady č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 93 Smlouvy o ES (dále jen „Nařízení“). Změnou se dle cit. ustanovení rozumí taková změna, která nemůže ovlivnit hodnocení slučitelnosti opatření se společným trhem.

Dle názoru ÚOHS se v případě výzkumných programů MK nejedná o takové změny, na které by se výše cit. článek Nařízení vztahoval, a že navrhované změny programů nemohou ovlivnit hodnocení slučitelnosti se společným trhem. Změnu výzkumných programů MK je proto možno provést, aniž by bylo nutno tuto změnu oznamovat Evropské komisi, a to za předpokladu, že programy nadále vyhovují podmínkám stanoveným blokovou výjimkou, tj. nařízením Komise (ES) č. 70/2001. Vzhledem ke skutečnosti, že MK již nebude nová kola veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji v rámci výzkumných programů MK vyhlašovat, stávající závazky MK byly přijaty v době platnosti citovaného nařízení a nové podpory po ukončení platnosti tohoto nařízení k 30. červnu 2008 zahajovány nebudou, není nutné žádat EK o přezkoumání slučitelnosti podpory těchto výzkumných programů s platnými právními předpisy, které zrušily platnost nařízení Komise (ES) č. 70/2001.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výzkumné programy Ministerstva kultury na roky 2006-2011 - aktualizované znění.rtf, 472.2 kB
Spojte se s námi