Nastavení cookies

Samostatné oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury vyhlašuje: 

 Výzvu k podávání žádostí o dotaci na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky

Výzva je vyhlašována v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím", které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Neinvestiční dotace (dále jen "dotace") jsou poskytovány na základě usnesení vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a na základě interních předpisů Ministerstva kultury, tj. příkazu ministra kultury č. 8/2019, ve znění příkazu ministra kultury č. 6/2021.

Výzva je vyhlašována na následující kalendářní rok a její uzávěrka je stanovena tak, aby lhůta pro podávání žádostí nebyla kratší než 30 dnů. Pro rok 2024 je stanoven termín pro podávání žádostí do 16. října 2023 včetně. Nestátní neziskové organizace musí vyplnit "Žádost o státní dotaci v roce 2024" (dále jen "žádost"), která se podává na předepsaném formuláři (varianta formuláře pro CNS a varianta pro spolky). K povinným součástem žádosti patří „Popis projektu“. Žadatelé o dotaci musí splnit všechny stanovené podmínky, aby mohly být jejich žádosti zařazeny do výběrového řízení.

Projekty budou posouzeny komisí Ministerstva kultury ve smyslu příkazu ministra kultury č. 42/2006 a č. 27/2010.

 Výsledky výběrového dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury nejpozději do konce března příslušného roku. Výsledky dotačních řízení včetně poskytnutých dotací za předchozí roky jsou uveřejněny ve výročních zprávách Ministerstva kultury.

 Vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace samostatnému oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury na formuláři "Vyúčtování projektu” spolu s formulářem "Příloha č. 4" vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to nejpozději do 15.1. následujícího roku.

Kontakt:

Ministerstvo kultury
Samostatné oddělení církví a náboženských společností
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha1
ID DS: 8spaaur
tel.: 257 085 579

Soubory ke stažení:

typ dokumentuŽádost o státní dotaci v roce 2024 - CNS 
 Žádost o státní dotaci v roce 2024 - spolky 
typ dokumentuPopis projektu

K vyúčtování dotací obdržených v průběhu roku 2023 slouží následující formuláře:

typ dokumentuVyúčtování projektu 2023 
typ dokumentuPříloha č. 4 vyhlášky č. 367/2015 Sb.

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2024

Jednotný formulář pro všechny obory. Pro zobrazení relevantních rubrik bylo třeba zvolit v záhlaví příslušný program a ve druhém sloupci tematickou oblast (církve a náboženské společnosti/spolky). Již předvyplněno! Je třeba pouze vybrat správný formulář – buď pro CNS, nebo pro spolky. 
Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ (je třeba zadat osmimístné číslo, v případě šestimístného IČ je třeba doplnit na začátek nuly).
Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Spojte se s námi