Nastavení cookies
Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb., stanoví druhy ocenění udělovaných Ministerstvem kultury a podmínky pro jejich udělování. V jeho § 2 písm. c) je uvedena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Podle § 29 uvedeného nařízení vlády se návrhy na udělení ceny podávají Ministerstvu kultury. O udělení ceny rozhoduje ministr na základě doporučení porot, jmenovaných ministrem. Složení těchto porot a způsob jejich činnosti upravuje příkaz ministra č. 16/2003.

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury, který je garantem přípravy na udělování Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, vydává tuto informaci ke zpracování věcných i formálních náležitostí návrhů na udělení ceny v příslušném oboru.

Text nařízení vlády v aktuálním znění je přiložen.

I. Věcné a formální náležitosti podávání návrhů

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy.

Písemné návrhy zasílá navrhovatel odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury do 31. května roku udělení ocenění.

Návrh musí být zpracován na formuláři návrhu (doc, 25 kB). Příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.

Návrh musí být doručen buď elektronicky datovou schránkou či e-mailem na adresu epodatelna@mk.gov.cz, nebo fyzicky poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor umění, knihoven a kreativních odvětví, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 či osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury.

II. Poroty

Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury jmenuje ministr kultury jako svůj poradní orgán poroty v oborech divadla, hudby a výtvarného umění a architektury a vydává pro jejich činnost jednací řád. Jeho text je uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva kultury.

Poroty, ustavené v jednotlivých oborech ministrem kultury, posuzují každého kandidáta podle zaslaných podkladů.

III. Cena

Cena se uděluje :

  1. k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo
  2. za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Nositelem ceny se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba (například umělecký soubor či umělecká instituce).

Cena nemůže být udělena in memoriam.

IV. Ocenění

Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tis. Kč.

V případě, že je předmětem ocenění výsledek činnosti více osob, uděluje se těmto osobám společné jedno ocenění.

V kalendářním roce může být udělena v každém oboru pouze jedna Cena.

Cenu v jednotlivých oborech profesionálního umění lze udělit každoročně k 28. říjnu.

Další informace podá odbor umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury:

divadlo - Mgr. Tereza Sieglová, tel.  257 085 342
e-mail: tereza.sieglova@mk.gov.cz

hudba – PhDr. Vít Roubíček, tel. 257 085 218
e-mail: vit.roubicek@mk.gov.cz

výtvarné umění a architektura – Mgr. Petra Křížková, tel. 257 085 223
e-mail: petra.krizkova@mk.gov.cz

 

 

Soubory ke stažení
Státní ceny 2023 - brožura
Spojte se s námi