Nastavení cookies

Žádosti o dotace SFK na rok 2024

Rada SFK se pro rok 2024 rozhodla vyhlásit celkem 3 výzvy k přijímání žádostí s následujícími termíny:

 1. od 21. do 27. srpna 2023 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu 1. 1. – 30. 4. 2024
 2. od 11. do 17. prosince 2023 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 5. – 31. 8. 2024
 3. od 22. do 28. dubna 2024 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2024


Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod.

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně. Na neúplné žádosti, u nichž chybí některá z povinných příloh anebo je příloha vypracována chybně (tj. např. u finanční kalkulace), a žádosti předané k poštovní přepravě či osobně na podatelnu Ministerstva kultury před a po stanoveném termínu bude pohlíženo, jako by nebyly podány. Rovněž žádosti, které nevyhoví parametrům příslušných výzev (např. žádosti po formální stránce správné a podané v jednom ze stanovených termínů, ale termínem zahájení klíčového výstupu spadající do jiného období), budou bez posouzení vráceny. Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok.

K úhradě poskytnutých dotací dojde až po schválení státního rozpočtu na rok 2024, tj. po 1. 1. 2024.

Preferujeme příjem žádostí prostřednictvím datové schránky.

UPOZORNĚNÍ: Limit pro příchozí zprávy do datové schránky SFK je 15 MB ( na 1 zprávu).

POZOR: Změny v podmínkách příjmu žádostí, čtěte důkladně níže uvedená zpřesnění:

 1. Podporovány budou přednostně nové projekty, reprízy jen ve zcela výjimečných, odůvodněných případech (doplněných přílohou ohlasů předchozích uvedení).
 2. SFK nebude podporovat ceremoniální akce, jež spočívají v předávání ocenění.
 3. Pokud je žádáno na projekty, jež spočívají v nastudování či tvorbě (typu rezidence, work in progress, master class apod.), musí v jejich rámci dojít k výstupu pro veřejnost. Zároveň již při získání podpory nebude možné žádat o další dotaci na následné uvedení premiéry v některém z nadcházejících období.
 4. Všechny projekty musejí obsahovat výstup pro veřejnost. (Přípustné jsou kromě běžných forem výstupů také work in progress, performance, zpřístupnění sbírek veřejnosti, výstava z rezidence apod.)
 5. V popisu projektu musí být vždy uvedena konkrétní dramaturgie, tj. vybraní umělci či jmenný seznam poroty, která bude za jejich případný výběr odpovědná.
 6. Jedná-li se o projekty realizované v zahraničí, je nutné v rámci žádosti předložit potvrzení zahraničního partnera a vyčíslení jeho finančního i nefinančního plnění v rámci rozpočtu projektu.
 7. Rada SFK bude kladně přihlížet k vícezdrojovému financování projektů.
 8. Rada SFK vyžaduje transparentně sestavené rozpočty předkládaných projektů a bude kladně přihlížet na transparentně a realisticky prezentované příjmy.
 9. Různé subjekty nemohou předkládat žádost o podporu na tentýž projekt.
 10. Komunitní kulturní akce musejí v popisu projektu uvádět jasný umělecký program.
 11. Projekty související s filmovou tvorbou (včetně filmových přehlídek) rada SFK kategoricky nepodporuje, směřujte prosím takovéto žádosti na Státní fond kinematografie.
 12. Podcasty, tvorba webových stránek a podobné aktivity primárně podporovány nebudou.
 13. Příspěvkové organizace a další subjekty zřizované a financované veřejnou správou, resp. obchodní společnosti budou podporovány pouze výjimečně, a to v rámci projektů, jež prokazatelně přesáhnou jejich rámec běžné, plánované činnosti či komerční činnosti a mají nadregionální charakter.
 14. Žádosti na celoroční činnosti subjektů (zejména vydávání periodik s uměleckou tematikou) lze podávat, ale pouze v první, tj. srpnové výzvě. Poté však nebude možné dodatečně žádat na projekty, jež budou případně součástí takovéto celoroční činnosti. Rada SFK bude při svém hodnocení vždy přihlížet k historii dříve udělených podpor.
 15. Při hodnocení žádostí bude rada SFK přihlížet k minulosti žadatele ve smyslu jím včas podaného zhodnocení realizací a řádně vyúčtovaných dříve podpořených projektů.

Formuláře žádosti a závazné pokyny

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky rozhodnutí rady r. 2024.xlsx.xlsx, 80.7 kB
Projekty 1. třetiny roku 2024 vyřazené před projednáním.xlsx, 13.1 kB
Projekty 2. třetiny roku 2024 vyřazené před projednáním.xlsx, 18.3 kB
Spojte se s námi