Nastavení cookies

Památková inspekce je podle ust. § 27  zákona č. 20/1987 Sb.,  o  státní  památkové  péči specializovaným kontrolním orgánem Ministerstva kultury v oboru státní památkové péče.

 

Hlavním posláním Památkové inspekce je vykonávat ústřední dozor nad dodržováním zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení.

  • Předmětem ústředního dozoru Památkové inspekce jsou zejména činnosti spojené s ochranou a obnovou kulturních památek.
  • Památková inspekce je pověřena provádět systematické kontroly výkonu státní správy na úseku památkové péče na krajských úřadech a Magistrátu hlavního města Prahy. Zprávy z těchto kontrol shrnují poznatky o výkonu památkové péče kontrolovanými subjekty, jakož i poznatky o úrovni jimi prováděné kontroly na úřadech obcí s rozšířenou působností v případě krajských úřadů.
  • Památková inspekce je zmocněna navrhovat příslušným orgánům státní památkové péče opatření k odstranění zjištěných nedostatků a dozírat na jejich plnění.
  • Památková inspekce sleduje, na jaké úrovni poskytuje odborná organizace státní památkové péče - Národní památkový ústav – orgánům památkové péče odbornou pomoc.
  • Při plnění svých úkolů inspekce spolupracuje s orgány krajů, magistráty měst vykonávajícími státní správu na úseku památkové péče v přenesené působnosti, s úřady obcí s rozšířenou působností, Národním památkovým ústavem jako odbornou organizací památkové péče, Archeologickými ústavy Akademie věd České republiky a dalšími subjekty včetně občanských sdružení. Výkon vnější kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Ke každému   kraji  je  z  řad  pracovníků  Památkové  inspekce  přiřazen  územní  garant.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Kontakty na pracovníky Památkové inspekce.doc, 46.5 kB
Spojte se s námi