Nastavení cookies

Ministerstvo kultury je dle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro oblast periodického tisku. Odbor médií a audiovize, do jehož působnosti uvedená agenda náleží, je zodpovědný za právní úpravu vydávání periodického tisku a eviduje vydavatele periodického tisku.

Jediným právním předpisem, který reguluje vydávání periodického tisku v České republice, je zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon, který se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky (s výjimkou Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, věstníků, úředních tiskovin vydávaných na základě zvláštního právního předpisu a tisku vydávaného výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele) upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku. 

V ustanovení § 7 stanoví tiskový zákon, že evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury. Podle stejného ustanovení je právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, povinna doručit Ministerstvu kultury nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které musí obsahovat tyto údaje:

 • název periodického tisku,
 • jeho obsahové zaměření,
 • četnost (periodicitu) jeho vydávání,
 • údaje o jeho regionálních mutacích,
 • název, adresu sídla a identifikační číslo osoby vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště. 


Na základě oznámení výše uvedených údajů zapíše Ministerstvo kultury periodický tisk do evidence periodického tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobě, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku. 
Tiskový zákon upravuje též tzv. povinné údaje, které musejí být uvedeny na každém vydání periodického tisku. Neobsahuje-li periodický tisk níže uvedené údaje, nesmí být veřejně šířen:

 • název periodického tisku,
 • četnost (periodicita) jeho vydávání,
 • označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,
 • místo vydávání,
 • evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,
 • název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště. 


Tiskový zákon zároveň stanoví, že vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání zákonem stanoveného počtu výtisků (tzv. povinných výtisků) příjemcům, které zákon specifikuje. 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Pokyny k evidenci periodického tisku.pdf, 146.6 kB
Spojte se s námi