Nastavení cookies

Formuláře potřebné k podání žádosti

+ Formulář žádosti
+ Popis projektu
+ Harmonogram projektu
+ Finanční kalkulace projektu
+ Způsob předkládání žádosti
+ Jmenovitý seznam všech dotací
+ Zpráva o činnosti
+ Soubory ke stažení

 

 

 

 

Formuláře potřebné k vyúčtování dotace

 

Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Státním fondem kultury ČR (SFK)

Začátek formuláře

K vyúčtování projektu (lhůta pro předložení vyúčtování projektu je uvedena ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace) je nutné předložit:

  1. Formuláře vyúčtování po ukončení projektu

Vyplňují se všechny tři níže uvedené listy tabulek a) – c)

a) úvodní list formuláře, jehož součástí je čestné prohlášení,
b) skutečné náklady na realizaci projektu (dle druhu projektu vyberte na spodní listě příslušný formulář rozpočtu, plátci DPH vyplňují sloupec „celkem Kč bez DPH“, neplátci sloupec „celkem Kč s DPH“. Do sloupce „hrazeno z účelové dotace“ se uvedou náklady hrazené z dotace, jejichž součet musí dát přesnou částku poskytnuté dotace SFK. Podíl SFK na celkových skutečných nákladech projektu nesmí přesáhnout: 2/3 z celkových nákladů projektu,

c) seznam účetních dokladů (poslední záložka na spodní liště formuláře, kopie dokladů není třeba přikládat, uvádí se pouze doklady hrazené z dotace, součet musí dát přesnou částku poskytnuté dotace SFK)

2.) Závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Vyplňte předepsaný formulář, dokumentace s logem SFK může být součástí této zprávy, tzn. ukázky pozvánek, plakátů, programů, print screen webových stránek, kde je uvedeno logo SFK a jiné propagační materiály.

3.) Dokumentaci k projektu (pokud není součástí závěrečné zprávy)                      Dle druhu projektu (knihy, časopisy, plakáty pozvánky a jiné propagační materiály s logem SFK)

 Způsoby zasílání vyúčtování SFK (vyberte jednu z možností, preferujeme zasílání datovou schránkou)

a)  Datovou schránkou na adresu: 32jab7t
b) Poštou na adresu: Státní fond kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1. Jednotlivé podepsané formuláře zasílejte nesvázané, nesešité, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných obalů či kroužkových vazeb, nanejvýš je spojujte kancelářskou sponkou
c) Osobně na podatelnu MK. Jednotlivé podepsané formuláře zasílejte nesvázané, nesešité, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných obalů či kroužkových vazeb, nanejvýš je spojujte kancelářskou sponkou

Dokumentaci k projektu, kterou nelze zaslat DS (knihy, časopisy atd.), předejte na SFK prostřednictvím pošty či podatelny MK.

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Formulář - využití finančních prostředků v r. 2023 (pro projekty přesahující kalendářní rok, dosud neukončené, zasílá se nejpozději do 10.1.2024)

Soubory ke stažení
Spojte se s námi